வஞ்சிக் காண்டம்-வரந்தரு காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

vtklogo வரந்தரு காதை

6. பாசண்டச் சாத்தன்
vtk4

கொய்தளிர்க் குறிஞ்சிக் கோமான் றன்முன்
கடவுண் மங்கலங் காணிய வந்த
மடமொழி நல்லார் மாணிழை யோருள்
அரட்டன் செட்டிதன் ஆயிழை ஈன்ற
இரட்டையம் பெண்கள் இருவரு மன்றியும்
ஆடக மாடத் தரவணைக் கிடந்தோன்
சேடக் குடும்பியின் சிறுமகள் ஈங்குளள்

மங்கல மடந்தை கோட்டத் தாங்கண்
செங்கோட் டுயர்வரைச் சேணுயர் சிலம்பிற்
பிணிமுக நெடுங்கற் பிடர்த்தலை நிரம்பிய

அணிகயம் பலவுள ஆங்கவை யிடையது
கடிப்பகை நுண்கலுங் கவரிதழ்க் குறுங்கலும்
இடிக்கலப் பன்ன இழைந்துகு நீரும்
உண்டோர் சுனையத னுள்புக் காடினர்
பண்டைப் பிறவிய ராகுவ ராதலின்

ஆங்கது கொணர்ந்தாங் காயிழை கோட்டத்
தோங்கிருங் கோட்டி யிருந்தோய் உன்கைக்
குறிக்கோட் டகையது கொள்கெனத் தந்தேன்
உறித்தாழ் கரகமும் உன்கைய தன்றே
கதிரொழி காறுங் கடவுட் டன்மை
முதிரா தந்நீர் முத்திற மகளிரைத்
தெளித்தனை யாட்டினிச் சிறுகுறு மகளிர்
ஒளித்த பிறப்பின ராகுவர் காணாய்
பாசண் டன்யான் பார்ப்பனி தன்மேல்
மாடல மறையோய் வந்தே னென்றலும்

‘வெட்டப்பட்ட இளைய இலைகளை இடையில் வைத்துத் தொடுத்த குறிஞ்சி மலர் மாலை சூடிய செங்குட்டுவன் முன்னிலையில்,கண்ணகி சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதைக் கண்டு வணங்க வந்த மென்மையான சொற்கள் கொண்ட,நல்ல மாண்பு மிகுந்த அணிகலன்கள் அணிந்த பெண்களுள்,அரட்டன் செட்டியின் தேர்ந்தெடுத்த அணிகலன் அணிந்த மனைவிக்கு இரட்டையாகப் பிறந்த அழகிய சிறுமிகள் இருவர் மட்டும் இல்லாமல்,ஆடகமாடம் என்னும் திருவனந்தபுரத்தில் பாம்புப் படுக்கையில் பள்ளிகொண்டிருக்கும் திருமாலுக்குத் தொண்டு செய்யும் குடும்பத் தலைவனின் சின்ன மகளும் இங்கு இருக்கிறாள்.

மங்கலா தேவியான கண்ணகி கோயிலுக்குப் பக்கத்தில்,செங்குத்தாக உயர்ந்த குன்றுகளையும்,உயர்ந்து வளர்ந்த மூங்கிலையும் உடைய மிகவும் உயர்ந்த மலை உள்ளது.யானைப் போன்ற உருவம் கொண்ட நீண்ட பாறையின் உச்சியில்,அழகிய ‘கயம்’ என்னும் நீர்நிலைகள் பல உள்ளன.அவற்றின் நடுவில்,வெண்சிறு கடுகுப் போன்ற நுண்மையானக் கற்களும்,வெண்மையான முருக்கம் பூவின் இதழ் போன்ற சிறிய கற்களை இடித்துக் கலந்தது போல,நெகிழ்ந்து வரும் நீரும் உடைய சுனை ஒன்று உள்ளது.

அதன் உள்ளே சென்று நீராடியவர்களுக்கு தங்களின் பழைய பிறவியின் நினைவு வரும்.அதனால் அங்கிருந்து நீரைக் கொண்டு வந்தேன்.கண்ணகி கோயிலின் உயர்ந்த பெரிய வாசலில் உள்ளவனே!உன் கையில் கொடுத்து,இந்த நீர் தெய்வத் தன்மை வாய்ந்தது,அதனால் நீ இதைக் குறிப்பாகக் கொண்டு போற்றத் தகுந்தது,என்று கருதி முன்பு உன்னிடம் தந்தேன்.உறையில் தொங்கும் அந்த நீருடைய கமண்டலம் உன் கையில் உள்ளதா?சூரியன் மறையும் வரை அந்த நீரில் தெய்வத் தன்மை இருக்கும்.அந்த நீரை நான் சொன்ன மூன்று சிறுமைகளின் மேல் தெளித்தால்,அவர்கள் முன் பிறப்பை அடைவார்கள்.அதனை நீ காண்பாய்!நான் பாசண்டச் சாத்தன்!மாடல மறையோனே!இந்தப் பார்ப்பனியின் மேல் வந்தேன்’,என்றது தேவந்தி மேல் வந்த பாசண்டச் சாத்தன் தெய்வம்.

குறிப்பு

 1. கொய்-வெட்டு
 2. தளிர்-முளைக்கும் பருவத்தில் உள்ள இலை.
 3. கோமான்-அரசன்
 4. காணிய-கண்டு
 5. மடமொழி-மென்மையான சொற்கள் (மட-மென்மை)
 6. மாண்-மாண்பு
 7. இழையோருள்-அணிகள் அணிந்தவர்களுள் (இழை-அணி)
 8. ஆயிழை-தேர்ந்தெடுத்த அணிகலன் அணிந்த பெண் (ஆய்-தெரிந்தெடு:இழை-அணிகலன்)
 9. இரட்டையம்-அழகான இரட்டையர் (அம்-அழகு)
 10. ஆடகமாடம்-திருவனந்தபுரம்
 11. அரவணை-பாம்பு படுக்கை (அரவு-பாம்பு:அணை-படுக்கை)
 12. சேடன்-அடியவன்
 13. குடும்பி-குடும்பத்தலைவன்
 14. மங்கல மடந்தை-மங்கலாதேவி
 15. கோட்டம்-கோயில்
 16. ஆங்கண்-அங்கு
 17. கோடு-சிகரம்
 18. வரை-மலை
 19. சேண்-உயர்ந்த
 20. சிலம்பு-மலை
 21. பிணிமுக(ம்)-யானை
 22. பிடர்-கழுத்து
 23. அணி-அழகிய
 24. கயம்-நீர் நிலை
 25. கடிப்பகை-வெண்சிறு கடுகு
 26. கவிர்-முருக்கு
 27. இடிக்கலப்பு-மாவு கலந்து (இடி-மாவு)
 28. அன்ன-போன்ற
 29. இழைந்து-நெகிழ்ந்து
 30. உகு-உதிர்
 31. இருங்கோட்டி-பெரிய கோயில் வாசல் (இரும்-பெரிய:கோட்டி-கோயில் வாசல்)
 32. தகை-இயல்பு
 33. கரகம்-கமண்டலம்
 34. கதிர்-சூரியன்,நிலா
 35. முத்திற-மூன்று தனித் தன்மை

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>