மாரியம்மன் கோயிகளெலாம் கண்ணகி கோயில்களே!- சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி (26\03\1973)

KANNAGI1

KANNAGI2

KANNAGI3

This entry was posted in சிலப்பதிகார கட்டுரைகள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>