புகார்க் காண்டம் -வேனிற் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

2.நிலாமுற்றத்தில் மாதவி
vblog2

மடல்அவிழ் கானல் கடல்விளை யாட்டினுள்
கோவலன் ஊடக் கூடாது ஏகிய 15

மாமலர் நெடுங்கண் மாதவி விரும்பி
வான்உற நிவந்த மேல்நிலை மருங்கின்
வேனில்- பள்ளி ஏறி;மாண்-இழை
தென்கடல் முத்தும் தென்மலைச் சாந்தும்
தன்கடன் இறுக்கும் தன்மைய ஆதலின் 20

கொங்கை முன்றில் குங்கும வளாகத்து,
மைஅறு சிறப்பின் கையுறை ஏந்தி;
அதிரா மரபின் யாழ்கை வாங்கி’
மதுர கீதம் பாடினள்,மயங்கி-
ஒன்பான் விருத்தியுள் தலைக்கண் விருத்தி 25

நன்பால் அமைந்த இருக்கையள் ஆகி;-

மலர்கள் இதழ் விரிக்கின்ற கானற்சோலையிலே,கடல் விளையாட்டைப் பார்த்து களித்தபோது,கோபத்தால் கோவலன் பிரிந்து சென்றிட,தனியாக இல்லம் புகுந்தாள்,கரிய மலர் போன்ற நீண்ட கண்களையுடைய மாதவி.பின்,இளவேனிற் வருகையை விரும்பி,வானுற உயர்ந்த மேல்நிலை மாடத்தின் ஒருபுறமிருந்த இளவேனில் காலத்துக்குரிய இடமான நிலா முற்றத்துக்குச் சென்றாள்.

பெருமையும் சிறப்பும் பொருந்திய அணிகலன்கள் அணிந்திருந்தவள் மாதவி.அவள்,தென்கடல் முத்தும் பொதிகை மலைச் சந்தனமும் அக்காலத்திற்கு எப்பொழுதும் செலுத்தப்படும் காணிக்கைகள் என,தனது மார்பில் குங்குமக்குழம்பு பூசிய இடத்திலே,குற்றமற்ற சிறப்புடைய அந்தப் பொருட்களைத் தன் நெஞ்சில் வாழும் காதலனுக்குக் காணிக்கையாகச் செலுத்தினாள்.அதன்பின்,ஒன்பது வகையான நிலையினுள்,முதன்மையான பத்மாசன நிலையில் அமர்ந்து,சுரங்கள் குலைந்திடாத மரபினையுடைய யாழைத் தன் கையிலே வாங்கி,முதலில் முதுரகீதம் பாட எண்ணியவள்,மயங்கி தன்னை அறியாமல் சோககீதம் பாடத் தொடங்கினாள்.

குறிப்பு
—————–

 1. நிவந்த-உயர்ந்த
 2. மருங்கு-பக்கம்
 3. மாண்-மாட்சிமை
 4. இழை-அணிகலன்
 5. கொங்கை-மார்பு
 6. முன்றில்-முற்றம்
 7. மைஅறு-குற்றமற்ற
 8. கையுறை-காணிக்கை
 9. ஒன்பது விருத்தி வகைகள்-
 • பதுமுகம்(பதுமாசனம்)
 • உற்கட்டிதம்
 • ஒப்படி இருக்கை
 • சம்புடம்
 • அயமுகம்
 • சுவத்திகம்
 • தனிப்புடம்
 • மண்டிலம்
 • ஏகபாதம்

-மீனாட்சி தேவராஜ்

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-புகார்க் காண்டம் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>