சிலப்பதிகாரத்தில் ஏறு தழுவுதல்

ஏறு தழுவுதல்(ஜல்லிக்கட்டு) பற்றிக் கூறும் ஆய்ச்சியர் குரவை வரிகள் :
jk1

‘காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்தானைக் காமுறும்,அவ்
வேரி மலர்க் கோதையாள்; 6
நெற்றிச் செகிலை அடர்த்தாற்கு உரிய,இப்
பொற்றொடி மாதராள் தோள்; 7
மல்லல் மழவிடை ஊர்ந்தாற் உரியள்,இம்
முல்லையம் பூங்குழல்-தான்;8
நுண்பொறி வெள்ளை அடர்த்தாற்கே ஆகும்,இப்
பெண்கொடி மாதர்-தன் தோள்;9
பொற்பொறி வெள்ளை அடர்த்தார்க்கே ஆகும்,இந்
நற்கொடி மென்முலை தான்;10
வென்றி மழவிடை ஊர்ந்தாற் உரியள்,இக்
கொன்றையம் பூங்குழ லாள்;11
தூநிற வெள்ளை அடர்த்தாற்கு உரியள்,இப்
பூவைப் புதுமல ராள்;12

 

தேன் நிறைந்த மலர்மாலையை அணிந்தவள்,கருப்பு நிறமுடைய ஏற்றின் சீற்றத்தைக் கண்டு அஞ்சாமல்,அதன் மீது பாய்ந்து,அதை அடுக்கியவனையே விரும்புவாள்!

நெற்றியில் சிவந்த சுட்டியினையுடைய காளையை அடக்கியவனுக்கே, இந்தப் பொன் வளையல்களை அணிந்த பெண்ணின் தோள்களைத் தழுவும் உரிமை உண்டு,

வலிமைமிக்க இளைய ஏற்றினை அடக்கி,அதன் முதுகின்மேல் ஏறி அதனைச் செலுத்தியவனுக்கே,இந்த முல்லைப்பூக்கள் சூடிய கூந்தலை உடையவள் உரியவளாவாள்,

நுண்மையான புள்ளிகளையுடைய ஏற்றை வென்றவனுக்கே,இந்தக் கொடி போன்ற பெண்ணின் காதல் தோள்கள் உரியவை,

அழகிய ஏற்றினை அடக்கியவனே,இந்த அழகிய கொடி போன்ற பெண்ணின் மார்புகளைத் தழுவ முடியும்,

வெற்றி பெறும் திறமையுடைய அழகிய ஏற்றினை அடக்கி நின்றவனுக்கே,இந்தக் கொன்றைப்பழம் போல மின்னும் கூந்தலையுடைய இவள் உரியவள்,

தூய வெள்ளை நிறமுடைய ஏற்றின் சீற்றத்தை வென்றவனுக்கே,இந்தப் புதிதாகப் பூத்த மலர் போன்ற பெண் உரியவள்.

 

-மீனாட்சி தேவராஜ்

This entry was posted in சிலப்பதிகார கட்டுரைகள் and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>