மாதவியின் மாண்பு – முன்னுரை

சேரமாமுனி இளங்கோவடிகள் யாத்தருளிய
நெஞ்சையள்ளும் சிலப்பதிகாரம் தமிழில் தோன்றிய
தலைக்காப்பியமாகும். காப்பியம் முழுவதிலும்
கண்ணகியே நாயகியாக விளங்குகின்றாள். ஆயினும்
புகார்க் காண்டத்தின் துவக்கத்தில் உள்ள மங்கல
வாழ்த்துப்பாடல், மனையறம்படுத்த காதை ஆகியவற்
றோடு கண்ணகி – கோவலன் வாழ்க்கை நின்றுவிடுகின்றது.
அதற்கு மேலே ஆறு காதைகளில் கோவலன் மாதவியோடு
கூடி வாழ்க்கை நடத்துகின்றான். இதனால் புகார்க்
காண்டத்தில் பூம்புகார்க் கலையரசி மாதவியே
சிறப்பிடம் பெறுகிறாள். அந்த மாதவியின் தனிச்
சிறப்பை விளக்குவது இந்நூல்.

சிலப்பதிகாரத்திலே கற்புக்கும் கலைக்கும்
பெருமை தேடியுள்ளார் இளங்கோவடிகள். கண்ணகியின்
மூலம் கற்பின் திறத்தையும் மாதவியின் மூலம் கலையின்
சிறப்பையும் விளக்கியுள்ளார். இந்நூல் மாதவியைக்
கருவியாகக்கொண்டு கலையின் சிறப்பை விளக்குவதாகும்.

ம.பொ.சி. பதிப்பக நிர்வாகி திரு. வே. கணபதி
அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் தனது பதிப்பகத்தின்
முதல் இலக்கிய வெளியீடாக இதனைக் கொண்டு
வந்துள்ளார். அவருக்கு எனது நன்றி.

- ம.பொ.சிவஞானம்

This entry was posted in மாதவியின் மாண்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>