மதுரைக் காண்டம்-காடு காண் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 15)

17.கொற்றவை மந்திரம்

kotravai

‘மயக்குந் தெய்வமிவ் வன்காட்டு உண்டு’, என
வியத்தகு மறையோன் விளம்பினன்,ஆதலின்,
வஞ்சம் பெயர்க்கும் மந்திரத் தால்இவ்
ஐஞ்சி லோதியை அறிகுவன் யான்’ எனக்- 195

கோவலன் நாவிற் கூறிய மந்திரம்
பாய்கலைப் பாவை மந்திர மாதலின்,
‘வன-சாரிணியான்;மயக்கஞ் செய்தேன்;
புனமயிற் சாயற்கும்,புண்ணிய முதல்விக்கும்,
என்திறம் உரையாது ஏது’ என்று ஏகத் 200

தாமரைப் பாசடைத் தண்ணீர் கொணர்ந்து,ஆங்கு
அயாவுறு மடந்தை அருந்துயர் தீர்த்து-

‘அறிவை மயக்கும் தெய்வம் இக்கானகத்தில் உள்ளது’ என்று வியக்கத்தக்க அந்தணர் முன்பு உரைத்தை நினைவுகூர்ந்தான் கோவலன்.அதனால்,’மாயம் நீக்கும் மந்திரத்தின் மூலம்,கூந்தலை ஐந்தாகப் பிரித்துப் பின்னலிட்ட இவளின் தன்மையை நான் அறிவேன்’, என்று எண்ணினான்.

பாய்ந்து செல்லும் கலைமானை ஊர்தியாக உடைய கொற்றவை மந்திரத்தைத் தன் வாயால் ஓதினான்.அதைக் கண்டு அஞ்சிய அம்மாயத்தெய்வம்,’நான் காட்டில் திரியும் தேவதை.உன்னை மயக்க எண்ணினேன்.காட்டில் வசிக்கின்ற மயில் போன்ற மென்மையான உன் மனைவியிடமும்,புண்ணியவரான கவுந்தியடிகளிடமும் நான் செய்த இந்தப் பிழையைப் பற்றி உரைக்காது நீங்கள் பொறுத்தருள வேண்டும்!’,என்று சொல்லி அந்தத் தெய்வம் மறைந்து விட்டது.

அதன்பின்,நீர் அருந்திய கோவலன்,தாமரையின் பசிய இலையிலே தண்ணீர் கொண்டு வந்து,களைத்திருந்த கவுந்தியடிகள்,கண்ணகி ஆகியோரின் அருந்துயர் போக்கினான்.

குறிப்பு

  1. புனம்-காட்டில் வசிக்கின்ற
  2. வனசாரிணி-காட்டைச் சேர்ந்தவள்
  3. பாசடை-பசிய இலை
  4. அயா-தளர்ச்சி

-மீனாட்சி தேவராஜ்

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-புகார்க் காண்டம் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>