நடன அரங்கின் இலக்கணம் – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

அந்நாளில், நடனமாடும் அரங்கம் இப்படி இப்படி அமைந்திருக்கவேண்டுமென்ற இலக்கணம் உண்டு. சிற்ப நூலில் சொல்லியுள்ளபடி அமைந்ததொரு அரங்கிலேதான் மாதவி நல்லாள் நாட்டிய மாடினாள்.நடன அரங்கை நிறுவும் முறைபற்றிச் சிலப்பதிகாரம் கூறும் இலக்கணம் வருமாறு:

பொதிய மலை போன்ற உயர்வான புனித மலைகளிலே உயரமாக வளர்ந்த மூங்கில்களிலே ஒரு கணுவுக்கும் இன்னொரு கணுவுக்கும் நடுவே ஒரு சாண் அளவு இடைவெளியுள்ளதாக வளர்ந்திருக்கும் மூங்கில் ஒன்றினைவெட்டி எடுத்து, அந்தக்கோலினைச் சிற்ப சாத்திர நூல்கள் கூறுகின்ற முறைமைக்கு ஏற்ப உத்தமன்கைப் பெருவிரல் அளவிலே இருபத்து நான்கு அளவு கொண்டதாக வெட்டி எடுத்துக் கொள்வர்.இந்தக் கோலால் ஏழுகோல் அகலமும் எட்டுக் கோல் நீளமும், ஒரு கோல் உயரமுமாக அமையும் அளவில் நடன அரங்கம் அமைக்கப்படும். அந்த அரங்கிலே நாற்புறமும், அழகிய தூண்களை நிறுத்தி அவற்றின் மேலே உத்தரப் பலகைகளைப் பொருத்தி,அரங்குக்குள்ளே அரங்கு அமைக்கப்படும்.

1 (4)

உத்தரப் பலகைகளுக்கும் அரங்கின் பலகைக்கும்(மேடைக்கும்) இடையிலே மேற்சொன்ன அளவு கோலால் நாலுகோல் அளவு இடைவெளி வைக்கப்படும்.இப்படி அமைக்கப்பட்ட நடன அரங்கிலே போவதற்கும் வருவதற்குமாக இரண்டு வாயில்கள் அமைக்கப்பெறும். நால்வகை வருணப் பூதங்களின் திரைச் சிலைகள் உருவங்களை எழுதி, அரங்கின் மேலே சேர்த்து அரங்கிற்குத் தெய்வீக அழகு தருவர். தூண்களின் நிழல் அரங்கில் விழாதபடி அழகு பொருந்திய பேரொளி தருகின்ற விளக்குகளை அரங்கிலே நான்கு புறத்திலும் நிறுத்துவர்.

இந்நாளில், நாடக அரங்கிலே பல்வேறு திரைச் சீலைகளைப் பார்க்கிறோம். நாகரிக வளர்ச்சி பெற்ற இந்நாளில் பயன்படுத்தப்படும், இத்திரைச்சீலைகள் அந்நாளிலும் நாட்டிய அரங்கிலே பயன்படுத்தப்
பெற்றன.ஒருமுக எழினி (திரைச்சீலை)யும், பொருமுக எழினியும், கரந்துவரல் எழினியும் மிகுந்த வேலைப்பாடுடனே வகுத்து, அதன் பின் சித்திர வேலைப்பாடுகளுடைய அழகிய விதானத்தையும் கட்டுவர். முத்துமாலைகளை நாற்புறத்திலும் தொங்க விடுவர்.இப்படி, சிற்ப நூல் கூறும் முறைப்படி அமைந்த நாடக அரங்கிலேதான் பூம்புகார்க் கலைச்செல்வி மாதவியாள், தான் கற்ற நாடகக் கலையை அரங்கேற்றினாள்.

- சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

This entry was posted in சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி. யின் 106வது பிறந்த நாள் விழா, மாதவியின் மாண்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>