மதுரைக் காண்டம்-வேட்டுவ வரி-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

vettuvavari

வேட்டுவ வரி

4.கண்ணகி நாணி நின்றாள்

vvblog3

இணைமலர்ச் சீறடி இனைந்தனள் வருந்திக் 45

கணவனோ டிருந்த மணமலி கூந்தலை;
‘இவளோ,கொங்கச் செல்வி;குடமலை யாட்டி;
தென்றமிழ்ப் பாவை செய்த தவக்கொழுந்து;
ஒருமா மணியாய்,உலகிற் கோங்கிய
திருமா மணி’ எனத் தெய்வமுற் றுரைப்பப் 50

‘பேதுறவு மொழிந்தனள் மூதறி வாட்டி’ என்று,
அரும்பெறற் கணவன் பெரும்புறத் தொடுங்கி,
விருந்தின் மூரல் அரும்பினள் நிற்ப-

கொற்றவை போல் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த வேட்டுப் பெண் சாலினி மேல் தெய்வம் வந்தது.இணைந்திருக்கும் மலர்போன்ற சின்னப் பாதகங்கள் வருந்தித் துன்பங்கள் பல அனுபவித்துத் தன் கணவனோடு தங்கியிருந்த,மணம் வீசும் கூந்தலையுடைய கண்ணகியைச் சுட்டிக் காட்டினாள்.’இவள் கொங்கு நாட்டின் செல்வி!குடமலை நாட்டை ஆளுபவள்!தென் தமிழ்நாட்டின் அழகியப் பாவை!உலகத்தோர் செய்த தவத்தின் பயன்!ஒப்பற்ற மாணிக்கம் போன்ற உயர்வான அழகிய பெண்மணி!’,என்று தெய்வத்தன்மை அடைந்த சாலினி ஆவேசமுற்று உரைத்தாள்.

சாலினி கூறிய மொழிகளைக் கேட்ட கண்ணகி,’மூதறிவுடைய இவள் மயக்கத்தால் இவ்வாறு கூறுகிறாள்‘ என்று கூறி,தன் பெறுதற்கரிய கணவனானக் கோவலன் முதுகின் பின்னே ஒளிந்து கொண்டு,முகத்தில் புதிய புன்முறுவல் பூத்து,வெட்கத்தால் நாணி நின்றாள்.

குறிப்பு

1.மூரல்-புன்சிரிப்பு

-மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>