மதுரைக் காண்டம்-வேட்டுவ வரி-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 7)

vettuvavari

வேட்டுவ வரி

7.வேட்டுவ குலத்தின் சிறப்பு

vvblog71
கொற்றவை கொண்ட அணிகொண்டு நின்றவிப்
பொற்றொடி மாதர் தவமென்னை கொல்லோ?
பொற்றொடி மாதர் பிறந்த குடிப்பிறந்த
விற்றொழில் வேடர் குலனே குலனும்! 4

ஐயை திருவின் அணிகொண்டு நின்றவிப்
பையர வல்குல் தவமென்னை கொல்லோ?
பையர வல்குல் பிறந்த குடிப்பிறந்த
எய்வில் எயினர் குலனே குலனும்! 5

பாய்கலைப் பாவை அணிகொண்டு நின்றவிவ்
ஆய்தொடி நல்லாள் தவமென்னை கொல்லோ?
ஆய்தொடி நல்லாள் பிறந்த குடிப்பிறந்த
வேய்வில் எயினர் குலனே குலனும்! 6

‘கொற்றவை பூண்ட அணியை எல்லாம் அணிந்து,தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு நின்ற,இப்பொன் வளையணிந்த குமரி,முன்னர் என்ன தவம் செய்தாலோ?

இப்பொன் வளையணிந்த பெண் பிறந்த குடியிலே பிறந்த,வில்லேந்தும் தொழிலில் வல்லவரான எங்கள் வேட்டுவர் குலமே சிறந்த குலமாகும்!

ஐயையாகிய கொற்றவையின் அழகிற்கு ஒப்பான அழகு கொண்ட,நாகத்தைப் போன்ற அல்குலை உடைய இந்தக் குமரி செய்த தவம்தான் எதுவோ?

இந்த மங்கையானவள் பிறந்த குடியிலே பிறந்த,அம்பெய்தும் வில்லினையுடைய,எங்கள் வேட்டுவக் குலமே சிறந்த குலமாகும் !

தாவும் கலைமானை ஊர்தியாகக் கொண்ட கொற்றவையின் கோலம் கொண்டு நிற்கும்,அழகிய வளையணிந்த இவள்,முன்னர் என்ன தவம் செய்தாலோ?

இவள் பிறந்த குடியில் தோன்றிய, மூங்கிலினாலான வில்லினையுடைய எங்கள் எயினர் குலமான வேட்டுவர் குலமே சிறந்த குலமாகும்!

குறிப்பு

  1. பையரவு-நாகம்
  2. வேய்-மூங்கில்
  3. ஆய்தொடி-அழகிய வளை

- மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>