மதுரைக் காண்டம்-வேட்டுவ வரி-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 9)

vettuvavari

வேட்டுவ வரி

9.கொற்றவையின் கூத்து

vvblog91

ஆங்குக்,
கொன்றையுந் துளவமும் குழுமத் தொடுத்த
துன்று மலர்ப்பிணையல் தோள்மேல் இட்டு-ஆங்கு,
அசுரர் வாட,அமரர்க் காடிய
குமரிக் கோலத்துக் கூத்துள் படுமே- 10

ஆய்பொன் னரிச்சிலம்பும் சூடகமும் மேகலையும் ஆர்ப்ப வார்ப்ப,
மாயஞ்செய் வாளவுணர் வீழ,நங்கை மரக்கான்மேல் வாளமலை யாடும் போலும்!
மாயஞ்செய் வாளவுணர் வீழ,நங்கை மரக்கான்மேல் வாளமலை யாடுமாயின்,
காயாமலர்மேனி யேத்தி,வானோர் கைபெய் மலர்மாரி காட்டும் போலும்! 11

“கொன்றைமலரும்,துளசியும் சேரத் தொடுத்த மலர் நிறைந்த மாலையைத் தோள்மேல் சூடியவளாக,அசுரர்கள் துன்பத்தால் வாடி நிற்க,அவர்களின் போர்முனையில் தேவர்களுக்கு வெற்றியை பெற்றுத்தரும் வண்ணம்,குமரிக் கோலத்தில் நீ மரக்கால் கூத்து ஆடத் தொடங்கினாயே!.

அழகிய பொன்னால் செய்த பரல்களையுடைய சிலம்பும்,சூடகமும்,மேகலையும் ஒலி எழுப்ப,வஞ்சம் செய்யும் வாள்தொழில் புரியும் அசுரர்கள் அழிய,நங்கையாகிய நீ மரக்கால் மீது நின்று கூத்தாடினாய் போல!

நங்கை நீ அவ்வாறு அசுரர்களை அழிக்க மரக்கால் மீது நின்று வாள் கொண்டு ஆடும் வேளையில்,உன்னுடைய காயாம்பூ மேனியைப் போற்றி,வானில் இருக்கும் தேவர்கள் தம் கைகளால் சொரியும் மலர்கள்,காண்பதற்கு மழைப் போலத் தெரியுமோ !”

என கொற்றவை முன்னர் ஆடியக் கூத்துகளைப் புகழ்ந்து,வேட்டுவர்கள் வியந்தார்கள்.

குறிப்பு

  1. துளவம்-துளசி
  2. பிணையல்-மாலை
  3. ஆய்-அழகு
  4. அரி-பருக்கை,பரல்
  5. ஆர்ப்ப-ஒலிக்க
  6. அவுணர்-அசுரர்
  7. அமலை-ஆரவாரம்,அமுலுதல்,பகைவர் ஒழிந்த பின் வாள்வீரர் ஆடும் கூத்து.
  8. மாரி-மழை

- மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>