மதுரைக் காண்டம்-புறஞ்சேரி இறுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

purancheri

புறஞ்சேரி இறுத்த காதை

 

 

2.சந்திரன் ஒளியில் கண்ணகி

PK2

‘பன்மீன் தானையொடு பாற்கதிர் பரப்பித்’
தென்னவன் குலமுதற் செல்வன் தோன்றித்
தாரகைக் கோவையும் சந்தின் குழம்பும்
சீரிள வனமுலை சேரா தொழியவும், 20
தாதுசேர் கழுநீர்த் தண்பூம் பிணையல்
போதுசேர் பூங்குழற் பொருந்தா தொழியவும்,
பைந்தளிர் ஆரமொடு பல்பூங் குறுமுறி
செந்தளிர் மேனி சேரா தொழியவும்,
மலயத் தோங்கி,மதுரையின் வளர்ந்து, 25
புலவர் நாவிற் பொருந்திய தென்றலொடு
பானிலா வெண்கதிர் பாவைமேற் சொரிய,
‘வேனில் திங்களும் வேண்டுதி’ என்றே
பார்மகள் அயாவுயிர்த்து,அடங்கிய பின்னர்,-

பல நட்சத்திரங்களைத் தங்கள் சேனையாகக் கொண்டு,பால் போன்ற வெள்ளை கதிர்களைப் பரப்பி,பாண்டிய குலத்தின் தலைவனான,சிறப்புமிக்கச் சந்திரன் வானில் தோன்றினான்.

நட்சத்திரங்கள் கொண்டு வந்து தொடுத்தது போன்ற ஒளி வீசும் முத்துவடமும்,சந்தனக் குழம்பும்,சிறப்பும் இளமையும் உடைய கண்ணகியின் மார்புகளைச் சேராமல் இருந்தன.தேன் நிறைந்த குவளையின் குளிரிந்த மாலையும்,முல்லை மலர் சூடிய அவள் பொலிவான கூந்தலில் சூடப் படாமல் இருந்தது.அழகிய பசுமையான சந்தனத் தளிர்களுடன் பல்வேறு பூக்களின் சிறிய இதழ்கள் சேர்த்துத் தொடுத்த மாலையும் அவள் சிவந்த மாந்தளிர் மேனியைத் தழுவவில்லை.இதுப்போன்ற தோற்றத்தோடு நடந்து சென்ற கண்ணகியின் மீது பொதிகை மலையில் தோன்றி,மதுரையின் இசைப்புலவர் நாவில் பொருந்திய தென்றலோடு,பால்நிலாவும் தன் கதிர்களை விருப்பத்துடன் சொரிந்தது.

அதனைக் கண்ட நிலமகள்,’இந்த வேனில் காலச் சந்திரனை நீயும் விரும்புகிறாயோ!’என்று அவளைப் பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு,மெதுவாகத் தன் வெப்பத்தை அடக்கினாள்.

குறிப்பு

 1. மீன்-நட்சத்திரம்
 2. பன்-பல
 3. தானை-சேனை,படை
 4. தாரகை-விண்மீன்,நட்சத்திரம்
 5. வனம்-அழகு
 6. தாது-தேன்
 7. கழுநீர்-குவளை
 8. தண்-குளிர்ச்சி
 9. பிணையல்-மாலை
 10. போது-முல்லைப்பூ
 11. பூங்குழல்-பொலிவான கூந்தல் (பூ-பொலிவு,குழல்-கூந்தல்)
 12. பைந்தளிர்-பசுமையான தளிர்
 13. ஆரம்-சந்தனம்
 14. பல்-பல
 15. முறி-தளிர்
 16. உயிர்த்து-மூச்செறிந்து
 17. வேனில்-முதுவேனில்
 18. அடங்குதல்-துயிலுதல்

- மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to மதுரைக் காண்டம்-புறஞ்சேரி இறுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>