மதுரைக் காண்டம்-புறஞ்சேரி இறுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 8)

purancheri

புறஞ்சேரி இறுத்த காதை

 
 
 
 8.கோசிகனை வழியனுப்பினான்

pk8

கெற்பயந் தோற்கிம் மண்ணுடை முடங்கல்,
பொற்புடைத் தாகப்,பொருளுரை பொருந்தியது;
மாசில் குரவர் மலரடி தொழுதேன்;
கோசிக மாணி! காட்டு ‘எனக் கொடுத்து,
‘நடுக்கங் களைந்து,அவர் நல்லகம் பொருந்திய 100

‘இடுக்கண் களைதற்கு ஈண்டு ’ எனப் போக்கி-

மாதவி அனுப்பிய மடலைப் படித்து முடித்ததும்,கோவலனுக்குத் தான் மதுரை வந்த காரணம் நினைவுக்கு வந்தது.

“என் பெற்றோர்க்கும் இந்த மண் முத்திரையிட்ட ஓலை கூறும் பொருள்,ஓரளவுக்கு என் நிலைமையைத் தெளிவுபடுத்தம் பொருத்தம் பெற்றது.எந்த குற்றமும் செய்யாத என் பெற்றோரின் திருவடிகளை நான் வணங்குகிறேன்.பிரம்மச்சாரியான கோசிகனே!இந்த ஓலையையே என் பெற்றோரிடம் காட்டுங்கள்”, எனக் கூறி கோவலன் ஓலையைக் கோசிகனிடம் கொடுத்தான்.

“என் பிரிவால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட நடுக்கத்தைப் போக்கி,அவர்கள் நல்ல உள்ளத்தில் உறைந்துள்ள துன்பத்தை நீக்குவதற்கு ,நீ புகார் நகருக்கு விரைந்து செல்ல வேண்டும்”,என்று கூறி,கோசிகனை மீண்டும் புகாருக்கு வழியனுப்பினான்.

குறிப்பு

  1. குரவர்-பெற்றோர்
  2. முடங்கல்-கடிதம்
  3. மாணி-பிரமச்சாரி,பிராமணச் சிறுவன்
  4. இடுக்கண்-துன்பம்
  5. அகம்-உள்ளம்
  6. பொற்பு-பொலிவு
  7. மாசில்-குற்றம் இல்லாத(மாசு-குற்றம்)
  8. ஈண்டு-விரைவாக

 

- மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>