சிலப்பதிகார காப்பியத்தில் புதுமையான ஊடல்! – சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சி.

தமிழ் இலக்கியங்களிலே ‘ஊடல்’ என்பது தனிக்கலை. தலைவிக்கும் தலைவனுக்குமிடையே தோன்றும் மன வேற்றுமையை ‘ஊடல்’ என்பர் புலவோர். மற்றும் ஊடல் என்பது தலைவனிடம் தலைவி காட்டுவதாகவே இருக்கும்.ஊடல், திரும்பவும் காதலர் கூட முடியாத பிரிவிலே கொண்டு விடுவதில்லை, விட்டால் அது ஊடல் ஆகாது எனலாம். தலைவி ஊடுவதே திரும்பவும் கூடி இன்பந் துய்ப்பதற்காகத்தான். அதனாற்றான், “ஊடுவது காமத்திற்கு இன்பம்” என்றார் வள்ளுவர். இது,காமக்கலையின் விதி எனலாம்.இந்த விதிக்கு விலக்காக, மாதவி கோவலன் விஷயத்தில் ஊடலானது அவர்கஷீமீ திரும்பவும்கூட முடியாதபடி பிரித்து விட்டது. இது, வேறெந்த இலக்கியத்திலும் காணாத புதுமையாகும். இதற்குக் காரணம்,இலக்கிய மரபுக்கு மாறாக தலைவியின்பால் தலைவன் ஊடியதுபோலும்! ஆம், இந்திர விழாவின் இறுதி நாளிலே – மாதவியாள் மக்கள் மத்தியிலே நடனமாடிய போது, காண்போருக்கெல்லாம் அவள் விருந்தானது கண்டு, கோவலன் ஊடியதனை முன்பே அறிந்தோம்.அந்த ஊடலின் விளைவாகவே, கடற்கரையில் ‘கானல் வரி’ப் பாடியபோது தான் வேறொருத்தியை நினைந்து உருகுபவன்போலப் பாடினான் கோவலன்.

madhavi

அதனால்,கோவலன்பால் ஊடல் கொண்டவளாகி வேறொருத்தனை எதிர்பார்த்து வருந்தும் தலைவியின் நிலையில் தன்னை வைத்துக் கொண்டு பாடினாள் மாதவி.இப்படி, ஒருவரோடொருவர் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஊடியதால் திரும்பவும் சந்திக்க முடியாத படி பிரிந்து விட்டனர் கோவலனும் மாதவியும். இந்தப் பிரிவு இலக்கிய உலகில் நிகழ்ந்த ஒரு புதுமையாகும்.புகார் நகரத்துக் கடற்கரையிலே ‘கானல்வரி’ பாடியதால் தோன்றிய பூசல் காரணமாக மாதவியைப் பிரிந்த கோவலன் அதே நகரிலுள்ள கண்ணகியின் மனை புகுந்தான். பல்லாண்டுகளாகத் தன்னைப் பிரிந்து,தனது நினைவே இல்லா திருந்த கணவன் திரும்பவும் தன்னை நாடி வரவே. அவன்பால் ஊடல் காட்டாமல்,உள்ளன்புடன் வரவேற்றாள் பூம்புகார்ப் பத்தினி.

- சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சி.

This entry was posted in மாதவியின் மாண்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>