மதுரைக் காண்டம்-ஊர்காண் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 9)

uklogo
ஊர்காண் காதை

9.மகளிரின் கார்கால அழகு

uk8

அரத்தப் பூம்பட் டரைமிசை யுடீஇக்,
குரற்றலைக் கூந்தற் குடசம் பொருந்திச்,
சிறுமலைச் சிலம்பின் செங்கூ தாளமொடு
நறுமலர்க் குறிஞ்சி நாண்மலர் வேய்ந்து,
குங்கும வருணங் கொங்கையி னிழைத்துச் 90
செங்கொடு வேரிச் செழும்பூம் பிணையல்
சிந்துரச் சுண்ணஞ் சேர்ந்த மேனியில்
அந்துகிர்க் கோவை அணியொடு பூண்டு,
மலைச்சிற கரிந்த வச்சிர வேந்தற்குக்
கலிகெழு கூடற் செவ்வணி காட்டக் 95
காரர சாளன் வாடையொடு வரூஉம்
கால மன்றியும்-

மெல்லிய பூவேலைப்பாடமைந்த,ரத்த நிறமான செம்பட்டை இடையில் உடுத்திக் கொண்டார்கள்.கொத்தாக முடித்துள்ள கூந்தலில்,பாலைப் பூவைச் சூடிக்கொண்டார்கள்.பாண்டிய நாட்டின் சிறுமலை என்னும் குன்றுகளில் மலர்ந்த செந்நறுந்தாளி,நறுமணமுடன் மலர்ந்த குறிஞ்சி ஆகிய புதுமலர்களைச் சூடிக் கொண்டார்கள்.

குங்கும வண்ணம் கொண்ட செஞ்சந்தனத்தை மார்புகளில் எழுதினார்கள்.செங்கொடுவேரியின் செழுமையான பூவால் கட்டப்பட்ட பிணையல் என்னும் மாலையை,செம்மையான சுண்ணம் அப்பிய மேனியில் அழகிய பவள வடத்துடன் பூண்டார்கள்.

மலைகளின் சிறகினை தாக்கிய வச்சிரப்படையுடைய இந்திரனுக்கு,ஆரவாரம் மிகுந்த கூடல் என்னும் மதுரை மாநகரத்தின் சிவப்பு நிற அணிகளைக் காட்டுமாறு,முகிலை ஆளும் அரசன் குளிர்காலக் காற்றுடன் வரும் கார்காலத்தில்,மதுரை நகர பெண்கள் இவ்வாறு விளங்கினார்கள்.

குறிப்பு

 1. அரைமிசை-இடுப்பில் அணிந்து(அரை-இடுப்பு,மிசை-மீது )
 2. குரல்-பூங்கொத்து
 3. குடசம்-குடசப்பாலை.
  வெள்ளை(வெட்பாலை)நிறத்திலும்,சிவப்பு(செங்குடசம்) நிறத்திலும் பூக்கும் பூ.
 4. சிலம்(பு)-மலை
 5. செங்கூதாளம்-செந்நறுந்தாளி.சங்கு புஷ்பத்தை குறிக்கும்.கூதாளம் என்பதை கூதாளி,கூதளி என்றும் கூறுவார்கள்.
 6. வேய்ந்து-சூடி
 7. நாண்மலர்-புது மலர்
 8. கொங்கை-பெண்ணின் மார்பு
 9. வருணம்-வண்ணம்
 10. பிணையல்-மாலை
 11. செங்கொடு வேரி-செங்கொடிவேலி,அக்கினி,சித்திரமூலம்
 12. சிந்துரம்-சிவப்பு
 13. செழும்-செழிப்பான
 14. துகிர்-பவளம்
 15. கூடல்-மதுரையை குறிக்கும்
 16. செவ்வணி-சிவப்பு நிற அணிகள்
 17. கலிகெழு-ஆரவாரம் பொருந்திய(கலி-ஆரவாரம்,கெழு-பொருந்திய)
 18. கார்-முகில்

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>