மாதவியின் மாண்பு முடிவுரை – சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சி.

மாதவி பரத்தையர் குலத்தில் பிறந்த நடனக் கணிகையாயினும், தன்னளவில் கோவலன் ஒருவனையே நேசித்து வாழ்ந்ததோடு, பிறிதொரு ஆடவனை நெஞ்சாலும் நினையாத ஒழுக்கத்தினைக் கடைப்
பிடித்தாள்.கோவலனோடு வாழ்ந்த காலத்தில்,அறவோர்க்கு அளித்தலும் அந்தணர் ஓம்பலும் துறவோர்க்கு எதிர்தலும், தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்து எதிர் கோடலும் ஆகிய குலமகளுக்குரிய இல்லற நெறிகளைக் கடைப்பிடித்தாள்.கோவலன் கொலையுண்டு மாண்ட செய்தி கேட்ட பின்னர், உலக இன்பங்களை வெறுத்தவளாகி, குலத்தொழிலான நடன மாடுவதை விட்டொழித்து, தன் அழகிய கூந்தலைக் களைந்தெறிந்து துறவியாகி, புத்தமடத்தில் சேர்ந்தாள். தான் ஈன்று வளர்த்த கன்னிப் பெண்ணான மணிமேகலையின் கோதைத் தாமம் குழலொடு களைந்து அவளையும் துறவு நெறிப்படுத்தினாள்.

b5

புத்த மதத்தில் அறவண அடிகஷீமீ என்ற ஞானியைக் குருவாகக் கொண்டு பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய துன்பம் பிறவார் உறுவது பெரும் பேரின்பம் பற்றின் வருவது முன்னது பின்னது அற்றோர் உறுவது அறிக
என்று அவர் போதித்த மந்திர மொழிகளைச் சிந்தையில் கொண்டு போதிமாதவனின் புகழ் பாடிக் காலங்கழித்தாள்.இளங்கோவடிகளின் எழுதுகோல் பிறப்பால் பரத்தையான மாதவி நல்லாளை மாண்புடைய பத்தினி
யாக்கியதோடன்றி அந்தப் பத்தினியையும் துறவியாக்கியது. பூம்புகார் மாதவியின் மாண்பு கண்டு தமிழ்த்தாயர் குலம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும்.வாழ்க, மாதவியின் புகழ்!

- சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சி.

This entry was posted in மாதவியின் மாண்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>