மதுரைக் காண்டம்-ஊர்காண் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 17)

uklogo
ஊர்காண் காதை

21.தானியக்கடை வீதி

uk17a
நிறைக்கோல் துலாத்தர்,பறைக்கட் பராரையர்
அம்பண வளவையர்,எங்கணுந் திரிதரக்
கால மன்றியும் கருங்கறி மூடையொடு 210
கூலங் குவித்த கூல வீதியும்-

எடையின் அளவை சரி பார்த்து நிறுத்தும் கருவியான ‘துலா’ என்னும் தராசையும்,முகந்து அளக்கும் பறை என்னும் அளவு கருவியையும்,மரக்கால் என்னும் மற்றொரு அளவுக் கருவியையும் கையில் கொண்டு,தரகு வேலை செய்பவர்கள் அங்கும் இங்குமாகத் திரிந்து கொண்டிருந்தார்கள்.எந்தக் காலத்திலும் கிடைக்கும் கரிய மிளகு மூட்டைகளுடன்,பிற தானியங்களும் குவியல் குவியலாகக் குவிந்து விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கூல வீதி என்னும் தானியக்கடை வீதியையும் கோவலன் மதுரையில் கண்டான்.

குறிப்பு

 1. துலா-எடை அளவு பார்க்கப் பயன்படும் கருவியின் பெயர்,தராசு
 2. நிறைகோல்-எடை அளவு சரி பார்த்து நிறுத்தும் கருவி
 3. பறை-பருத்த உள் அறையை உடைய அளக்கும் கருவி,நான்குமரக்கால் அளவு,சுமார் 24 படி
 4. அம்பணம்-மரக்கால் வகை
 5. கருங்கறி-பெரிய மிளகு
 6. மூடை-மூட்டை
 7. கூலம்-தானியம்

22.மதிலைக் கடந்தான்

UK17B
பால்வேறு தெரிந்த நால்வேறு தெருவும்,
அந்தியும்,சதுக்கமும், ஆவண வீதியும்,
மன்றமும்,கவலையும்,மறுகும் திரிந்து,
விசும்பகடு திருகிய வெங்கதிர் நுழையாப் 215
பசுங்கொடிப் படாகைப் பந்தர் நீழல்,
காவலன் பேரூர் கண்டுமகிழ் வெய்திக்
கோவலன் பெயர்ந்தனன், கொடிமதிற் புறத்தென்.

அரசர்,பிராமணர்,வணிகர்,வேளாளர் என நூல்கள் நான்கு வகுப்பினரை பகுத்துக் கூறியுள்ளன.அதன்படி நான்கு வகுப்பினரும் தனித்தனியே வசித்த நால்வகை பெரிய தெருக்கள் மதுரையில் இருந்தன.மூன்று தெருக்கள் கூடும் ‘அந்தி’ என்னும் முச்சந்தியும்,நான்கு தெருக்கள் கூடும் ‘சதுக்கம்’ என்னும் நாற்சந்தியும்,’ஆவண வீதி’ என்னும் கோயில் கடைத்தெருவும்,மன்றங்களும்,பல தெருக்குகள் கூடும் ‘கவலை’ என்னும் முடுக்குகளும்,’மறுகு’ என்னும் குறுந்தெருக்கள் எல்லாவற்றையும் கோவலன் சுற்றித் திரிந்தான்.வானில் சூரியனின் வெப்பம் மிகுதியாக இருந்தபோது,அதன் கதிர்கள் தன் மீது படாத வண்ணம் பசுமையான கொடிகள் படர்ந்த பந்தலின் கீழ் நிழலில் நடந்து,பாண்டிய மன்னனின் பெரிய தலைநகரைக் கண்டு மகிழ்ந்தான்.அதன் பின் கொடிகள் இருந்த மதிலைக் கடந்து வெளியே வந்து,கவுந்தியடிகளும்,கண்ணகியும் இருந்த மதுரையின் புறநகர் பகுதியை அடைந்தான்.

குறிப்பு

 1. பால்வேறு-பகுதி வேறுபாடு
 2. அந்தி-முச்சந்தி,மூன்று தெருக்கள் கூடுமிடம்
 3. சதுக்கம்-நாற்சந்தி,நான்கு தெருக்கள் கூடுமிடம்
 4. ஆவண வீதி-கடைத் தெரு
 5. மன்றம்-மன்று,சபை
 6. கவலை-முடுக்குகள்,மூலை
 7. மறுகு-குறுந்தெரு
 8. பந்தர்-பந்தல்
 9. படாகை-கொடி
 10. விசும்பு -வானம்
 11. அகடு-நடு
 12. வெங்கதிர் -வெப்பம் உடைய கதிர்கள்

ஊர்காண் காதை முடிந்தது .

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>