மதுரைக் காண்டம்-அடைக்கலக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 14)

ak

அடைக்கலக் காதை

 

14.ஆயர்கள் சூழ்ந்தார்கள்
ak14

உவந்தன ளேத்தி, 200
வளரிள வனமுலை,வாங்கமைப் பணைத்தோள்,
முளையிள வெண்பல் முதுக்குறை நங்கையொடு,
சென்ற ஞாயிற்றுச் செல்சுடர் அமயத்துக்,
கன்றுதேர் ஆவின் கனைகுரல் இயம்ப,
மறித்தோள் நவியத்து உறிக்கா வாளரொடு 205
செறிவளை ஆய்ச்சியர் சிலர் புறஞ் சூழ

கண்ணகிக்கு அடைக்கலம் தரும் பாக்கியத்தைத் தந்த கவுந்தியடிகளை மனம் மகிழ்ந்து போற்றினாள் மாதரி.

இளமையும் அழகும் பொருந்திய மார்பையும்,வளைந்த மூங்கில் போன்ற பருத்த தோள்களையும்,இளைய ‘நாணல்’ என்னும் பூண்டு முளைத்தது போன்ற வெள்ளைப் பற்களையும்,முதிர்ந்த அறிவையும் உடையவள் கண்ணகி.இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த கண்ணகியுடன்,மேற்குத் திசையில் சென்று சூரியன் ஒளி அடங்கும் மாலைப் பொழுதில்,மாதரி தன் வீடு நோக்கிச் சென்றாள்.அப்போது,கன்றுகளைத் தேடிப் பசுக்கள்,உரத்த குரல் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தன.ஆட்டுக்குட்டியை ஒரு தோளிலும்,கோடரி,உணவு உறிகளை மற்றொரு தோளிலும் சுமந்து செல்லும் இடையர்களுடன்,நிறைந்த கைவளையல்களை அணிந்து செல்லும் ஆய்ச்சியர் சிலரும் அவர்களைச் சூழ்ந்து கொண்டார்கள்.

குறிப்பு

 1. உவந்தனள்-மகிழ்ந்தாள்
 2. ஏத்தி-போற்றி
 3. வன(ம்)-அழகு
 4. வாங்கு-வளைந்த
 5. அமை-மூங்கில்
 6. பணை-பெரிய
 7. நாணல்·நீர்முள்ளி,முண்டகம்,நீரில் வளரும் முள்ளுள்ள பூண்டு
 8. முளை-நாணல் முளை
 9. முதுக்குறை-பேரறிவு.
 10. அமையம்-பொழுது
 11. தேர்-தேடி
 12. ஆ-பசு
 13. இயம்ப-ஒலிக்க
 14. மறி-ஆடு
 15. நவியம்-கோடரி
 16. உறி-பண்டங்களை வைத்து தொங்கவிடும் பாத்திரங்கள்
 17. செறி-நிறைந்த
 18. வளை-வளையல்

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to மதுரைக் காண்டம்-அடைக்கலக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 14)

 1. mani.c says:

  அடுத்த பாடல்கள் தொடர்ந்து படிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>