மதுரைக் காண்டம்-கொலைக்களக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

kklogo
கொலைக்களக் காதை

 

 

1.அழகிய சிறு வீடு

 

kk1

அரும்பெறற் பாவையை அடைக்கலம் பெற்ற
இரும்பே ருவகையின் இடைக்குல மடந்தை
அளைவிலை யுணவின் ஆய்ச்சியர் -தம்மொடு
மிளைசூழ் கோவலர் இருக்கை யன்றிப்
பூவ லூட்டிய புனைமாண் பந்தர்க் 5
காவற் சிற்றிற் கடிமனைப் படுத்துச்

பெறுவதற்கு அருமையான அழகிய பாவை போன்ற கண்ணகியை,அடைக்கலமாகப் பெற்ற இடைக்குல பெண்ணான மாதரி மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தாள்.மோர் விற்றுக் கிடைத்த பொருளால் உணவை உண்டு வாழும் வாழ்க்கை முறை கொண்ட ஆய்ச்சியரோடு,கட்டுவேலி சூழ்ந்த இடையர்களின் இருப்பிடத்தில் அவர்களைத் தங்க வைக்கவில்லை.மாறாக,அழகும் பெருமையும் உடைய பந்தலைக் கொண்ட,பாதுகாப்பான செம்மண் பூசிய அழகான சிறு வீட்டில் கண்ணகியையும்,கோவலனையும் தங்க வைத்தாள்.

குறிப்பு

 1. பாவை-பொம்மை
 2. இரு(ம்)-மிகுந்த,பெரிய
 3. பேர்-பெரிய
 4. உவகை-மகிழ்ச்சி
 5. மடந்தை-பெண்
 6. ஆய்ச்சியர்-ஆடு, மாடு மேய்க்கும் இடையர்குலப் பெண்கள்
 7. அளை-மோர்
 8. கோவலர்-இடையர்
 9. மிளை-கட்டப்பட்ட வேலி
 10. பூவல்-செம்மண்
 11. கடிமனை-காவலுடைய வீடு,புதிய வீடு(கடி-காவல்,புதுமை)
 12. சிற்றில்-சிறு வீடு
 13. பந்தர்-பந்தல்
 14. புனை-அழகு
 15. மாண்-மாண்பு,பெருமை

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>