மதுரைக் காண்டம்-கொலைக்களக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

kklogo
கொலைக்களக் காதை

 

5.கோவலன் சாப்பிடத் துவங்கினான்

kk5
அரசர் பின்னோர்க் கருமறை மருங்கின்
உரிய வெல்லாம் ஒருமுறை கழித்தாங்கு 45
ஆயர் பாடியின் அசோதைபெற் றெடுத்த
பூவைப் புதுமலர் வண்ணன் கொல்லோ,
நல்லமு துண்ணும் நம்பி யீங்குப்
பல்வளைத் தோளியும் பண்டுநங் குலத்துத்,
தொழுனை யாற்றினுள் தூமணி வண்ணனை 50
விழுமந் தீர்த்த விளக்குக் கொல்லென
ஐயையுந் தவ்வையும் விம்மிதம் எய்திக்
கண்கொளா நமக் கிவர் காட்சி யீங்கென

அரிய வேதங்கள் கூறியவாறு,அரசர்களைச் சார்ந்து வாழும் ‘பின்னோர்’ என்று மதிக்கப்பட்ட வணிகர்கள் குலத்தில் வந்தவர்,சாப்பிடத் தொடங்கும் முன் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய மரபுகளான வாய்ப்பூச்சு,பலியிடுதல் முதலியவற்றை எல்லாம் செய்தபின்.கோவலன் சாப்பிடத் தொடங்கினான்.

“இந்த மதுரைக்கு வந்து உணவருந்தும் கோவலன்,வடமதுரை ஆயற்பாடியில் யசோதை பெற்றெடுத்த காயாம்பூ போன்ற மேனியைக் கொண்ட கண்ணனைப் போலவே இருக்கிறான்!பலவகை வளையல்களை அணிந்த தோளுடைய இந்தக் கண்ணகி,முன்னொருகாலத்தில் நம் குலத்தில் தோன்றி,யமுனை ஆற்றில் தூய்மையான நீலமணி போன்ற நீல நிறம் கொண்ட கண்ணனின் துயர்தீர்த்த நம் குலவிளக்கான நப்பின்னை போல் இருக்கிறாளே !இவர்களின் தன்மை நமக்கு கண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருக்கிறதே!”,என்று ஐயையும்,அவள் தாய் மாதரியும் வியந்து மகிழ்ந்தார்கள்.

குறிப்பு

  1. பின்னோர் -அரசரை சார்ந்து வாழ்ந்ததால் வணிகரை பின்னோர் என்றனர்
  2. மறை-வேதம்
  3. பல்-பல
  4. பண்டு-முன்னர்
  5. தொழுனை-காளிந்தி,யமுனை
  6. விழுமம் -துன்பம்
  7. தவ்வை-தாய்
  8. விம்மிதம்-வியப்பு

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>