மதுரைக் காண்டம்-புறஞ்சேரி இறுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 15)

purancheri

புறஞ்சேரி இறுத்த காதை

 
 
 

15.மதுரை புறநகர் அழகு

PK15
புள்ளணி கழனியும் பொழிலும் பொருந்தி,
வெள்ளநீர்ப் பண்ணையும்,விரிநீர் ஏரியும்,
காய்க்குலைத் தெங்கும்,வாழையும்,கமுகும்,
வேய்த்திரள் பந்தரும் விளங்கிய இருக்கை,
அறம்புரி மாந்தர் அன்றிச் சேராப் 195
புறஞ்சிறை மூதூர் புக்கனர் புரிந்தென்.

பறவைகள் நிறைந்து அழகு செய்யும் வயல்களும்,சோலைகளும் நிறைந்திருந்தன.வெள்ளம்போல நீர் நிறைந்த பண்ணைகளும்,பரந்த நீரினை உடைய ஏரிகளும் காணப்பட்டன.குலையாகத் தொங்கும் காய்களை உடைய தென்னை மரமும்,வாழை மரமும்,கழுகும்,திரண்ட மூங்கிலால் அமைக்கப்பட்ட பந்தலுடன் விளங்குகின்ற இருப்பிடங்களும் இருந்தன.

இத்தகைய செழிப்பு வாய்ந்த,அறச் செயல்கள் புரியும் மக்கள் தவிர வேறு யாரும் தங்காத மதுரையின் எல்லையை நோக்கி கண்ணகி,கோவலன்,கவுந்தியடிகள் ஆகிய மூவரும் விருப்பத்துடன் சென்றார்கள்.

குறிப்பு

  1. புள்-பறவை
  2. அணி-அழகு
  3. கழனி-வயல்
  4. பொழில்-சோலை
  5. பந்தர்-பந்தல்
  6. வேய்-வேயப்பட்ட
  7. திரள்-திரண்ட
  8. புறஞ்சிறை-புறஞ்சேரி,புறநகர்,நகருக்கு வெளியே உள்ள பகுதி

புறஞ்சேரி இறுத்த காதை முடிந்தது .

- மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>