மதுரைக் காண்டம்-கொலைக்களக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 14)

kklogo
கொலைக்களக் காதை

 

 

14.காவலரின் சந்தேகம்

kk14

காவலன் ஏவக் கருந்தொழிற் கொல்லனும்,
“ஏவ லுள்ளத் தெண்ணியது முடித்தெனத், 155
தீவினை முதிர்வலைச் சென்றுபட் டிருந்த
கோவலன் றன்னைக் குறுகின னாகி..
“வலம்படு தானை மன்னவன் ஏவச்
சிலம்பு காணிய வந்தோர் இவர்”, எனச்
செய்வினைச் சிலம்பின் செய்தி யெல்லாம்
பொய்வினைக் கொல்லன் புரிந்துடன் காட்ட 160

“இலக்கண முறைமையின் இருந்தோன், ஈங்கிவன்
கொலைப்படு மகனலன்”, என்றுகூறும்
அருந்திறல் மாக்களை அகநகைத் துரைத்துக்,
கருந்தொழிற் கொல்லன் காட்டின னுரைப்போன் 165

மன்னன் காவலருக்கு கட்டளை இட்டதால்,தீயதொழில் புரிய துணிந்த பொற்கொல்லன்,”என் உள்ளம் எண்ணியது போலக் கோவலன் மீது திருட்டுப்பழி விழ வேண்டும்”,என்று முடிவு செய்தான்.ஊழ்வினையின் வலையில் விழுந்து கிடந்த கோவலனைச் சென்று அணுகினான்.

“வெற்றி காணும் படைகளையுடைய மன்னனின் கட்டளையினால் உன்னிடம் உள்ள சிலம்பைக் காண இங்கு வந்துள்ளார்கள்.அதை அவர்களுக்குக் காட்டு”,என்று கூறினான்.கோவலனும் தன் கையில் உள்ள சிலம்பை அவர்களிடம் காட்டினான்.அதன் அருமை பெருமைகளை விளக்கிச் சொல்பவன் போல,காவலர்களைத் தனியாக அழைத்துச்சென்ற பொய் சொல்லுவதையே தொழிலாகக் கொண்டிருந்த பொற்கொல்லன்,”இதுவே அரசியின் சிலம்பு”, என்று கூறி,கோவலனே திருடன் என்றும் அவர்களிடம் வலியுறித்தினான்.

“நல்லவனுக்கு உரிய இலக்கண முறையோடு தோன்றுவதால்,இவன் கொலை செய்யக்கூடிய திருடன் இல்லை”,எனக் காவலர் கூறினார்கள்.அரிய திறமையுடைய திருடர்களை அறிவதில் ஆற்றல் படைத்த அவர்களைப் பார்த்துக் கேலியாகச் சிரித்தான் பொற்கொல்லன்.மேலும்,கோவலனைக் காட்டியவாறு,தீய செயல்கள் செய்வதை விரும்பிய அந்தக் பொற்கொல்லன்,திருடர்களின் இயல்புகள் பற்றிக் கூறத் தொடங்கினான்.

குறிப்பு

 1. கருந்தொழில்-கொலைத்தொழில்
 2. ஏவல்-கட்டளை
 3. முதிர்தல்-சூழ்தல்
 4. குறுகினன்-அணுகினான்
 5. வலம்படு-வெற்றி பெறுதல்(வலம்-வெற்றி)
 6. தானை-சேனை
 7. காணிய-கண்டு
 8. காட்டுமின்-காட்டுங்கள்
 9. முறைமை-முறை
 10. அருந்திறல்-அரிய திறமையுடைய  ( திறல்-திறமை )
 11. அகநகை-கேலியாக நகைத்தல்
 12. மாக்கள்-மக்கள்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>