மதுரைக் காண்டம்-கொலைக்களக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 17)

kklogo
கொலைக்களக் காதை

 

 

17.காவல் இளைஞன் கருத்து

kk17

ஆங்கோர்,
திருந்துவேற் றடக்கை இளையோன் கூறும்;
“நிலனகழ் உளியன்,நீலத் தானையன்,
கலன்நசை வேட்கையிற் கடும்புலி போன்று, 205
மாரி நடுநாள் வல்லிருள் மயக்கத்து,
ஊர்மடி கங்குல் ஒருவன் தோன்றக்,
கைவாள் உருவஎன் கைவாள் வாங்க,
எவ்வாய் மருங்கினும் யானவற் கண்டிலேன்,
அரிதிவர் செய்தி;அலைக்கும் வேந்தனும், 210
உரிய தொன் றுரைமின்,உறுபடை யீர்! “, எனக்

பொற்கொல்லன் கூறியக் கதையைக் கேட்ட,திருத்தமான வேலைத் தன் பெரிய கையில் ஏந்திய காவல் இளைஞன் இவ்வாறு கூறினான்.

“முன்னொரு நாள் நிலம் தோண்டும் உளியைக் கையில் கொண்டு,நீல நிற ஆடை உடுத்திய திருடன் ஒருவன்,நகைகளைத் திருடும் ஆசையால்,மழைகாலத்தில் ஊர் உறங்கிய இருள் சூழ்ந்த நள்ளிரவில்,உணவைத் தேடிப் பசியால் அலையும் புலிபோல் என் முன்னால் தோன்றினான்.

அவனைக் கொல்ல நான் என் கைவாளை உருவிய போது,உடனே அதை என்னிடமிருந்து பறித்துக் கொண்டு அவன் மறைந்து விட்டான்.அதன் பின் அவனை நான் எந்த இடத்திலும் பார்க்கவில்லை.இவனைப் போன்ற திருடர்களின் செயலை யாராலும் புரிந்துக்கொள்ள முடியாது.இவனைக் கொல்லாமல் நாம் விட்டுவிட்டால்,நம் மன்னன் வருந்த நேரிடும்.எனவே, கொல்லும் கருவிகளைக் கையில் ஏந்தியவர்களே!நாம் இப்போது என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்துச் சொல்லுங்கள்”என்று பிற காவலரிடம் கேட்டான்.

குறிப்பு

 1. தடக்கை-பெரிய கை
 2. இளையோன்-இளையவன்
 3. நிலன்-நிலம்
 4. உளியன்-உளியை உடையவன்
 5. அகழ்-தோண்டு
 6. தானையன்-படையுடையவன்
 7. நசை-ஆசை,விருப்பம்
 8. வேட்கை-விருப்பம்
 9. கடும்புலி-கொடிய புலி
 10. மாரி-மழை
 11. வல்-மிகுந்த
 12. மடி-தூக்கம்
 13. கங்குல்-இருள்
 14. எவ்வாய்-எவ்விடம்
 15. மருங்கினும்-பக்கத்திலும்
 16. யான்-நான்
 17. உரியது-தேவையானது
 18. உரைமின்-சொல்லுங்கள்
 19. உறு-மிகுதி
 20. படையீர்-படையை உடையவர்களே
 21. அலைக்கும்-வருத்தும்
 22. கலன்-நகை

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>