மதுரைக் காண்டம்-கொலைக்களக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 18)

kklogo
கொலைக்களக் காதை

 

 

18.கோவலன் இறந்தான்


kk18

கல்லாக் களிமக னொருவன் கையில்
வெள்வாள் எறிந்தனன் விலங்கூ டறுத்தது
புண்ணுமிழ் குருதி பொழிந்துடன் பரப்ப
மண்ணக மடந்தை வான்றுயர் கூரக் 215
காவலன் செங்கோல் வளைஇய வீழ்ந்தனன்
கோவலன் பண்டை ஊழ்வினை உருத்தென்.

காவல் காக்கும் இளைஞன் கூறியதைக் கேட்ட கல்வியறிவில்லாத கள் உண்ணும் காவலன் ஒருவன்,தன் கையில் இருந்த பளபளப்பான வாளால் கோவலனை வெட்டினான்.அந்த வெட்டு கோவலன் உடலில் குறுக்கே பாய்ந்து அறுத்தது.வெட்டுப்பட்ட புண்ணிலிருந்து ரத்தம் வெளியேறி சுற்றிலும் பரவியது.

இதனால் பூமா தேவி மிகுந்த வேதனை அடைந்தாள்.மன்னனுடைய செங்கோல் வளையும் வண்ணம்,முன்செய்த ஊழ்வினையால் கோவலன் வெட்டுப்பட்டு இறந்தான்!

குறிப்பு

 1. வெள்வாள்-ஒலி பொருந்திய வாள்
 2. களிமகன்-கள் அருந்துபவன்
 3. ஊடு-நடுவில்
 4. குருதி-இரத்தம்
 5. மண்ணக மடந்தை-பூமா தேவி
 6. வான்றுயர்-பெரிய துயர்
 7. கூர-மிக
 8. வளைஇய-வளைய

வெண்பா

நண்ணும் இருவினையும் நண்ணுமின்கள் நல்லறமே
கண்ணகி தன் கேள்வன் காரணத்தான்-மண்ணில்
வளையாத செங்கோல் வளைந்ததே பண்டை
விளைவாகி வந்த வினை.

பாண்டிய மன்னன் முன்செய்த தீய செயலின் விளைவால்,எப்போதுமே வளையாத அவன் செங்கோல் கண்ணகியின் கணவன் கோவலன் கொலை செய்யப்பட்ட காரணத்தால் வளைந்தது.

உலக மக்களே!இதன் மூலம் நீங்கள் செய்த நல்வினை தீவினை ஆகிய இரு வினைகளின் பயன்,அதை செய்தவரைத் தப்பாது வந்து சேரும் என்பதை உணர்ந்து,நல்லதையே செய்யுங்கள் !

குறிப்பு

 1. நண்ணும்-வாய்த்த
 2. இருவினை-நல்வினை,தீவினை
 3. நண்ணுமின்கள்-செய்யுங்கள்
 4. கேள்வன்-கணவன்
 5. காரணத்தான்-காரணமாக

கொலைக்களக் காதை முடிந்தது .

 

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>