மதுரைக் காண்டம்-ஆய்ச்சியர் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 10)

aichlogo

ஆய்ச்சியர் குரவை

 

10.ஆடுபவர்களைப் புகழ்தல்

aich11

மாயவன்றம் முன்னினொடும் வரிவளைக்கைப் பின்னை யொடும்,
கோவலர்தஞ் சிறுமியர்கள் குழற்கோதை புறஞ்சோர,
ஆய்வளைச்சீர்க் கடிபெயர்த்திட் டசோதையார் தொழு தேத்தத்,
தாதெருமன் றத்தாடுங் குரவையோ தகவுடைத்தே ;
எல்லாநாம்,
புள்ளூர் கடவுளைப் போற்றுதும் போற்றுதும்
உள்வரிப் பாணியொன் றுற்று ; 28

“கண்ணன் தன் மூத்தவனான பலராமனோடும்,அழகிய வளையல்கள் அணிந்த நப்பின்னையோடும்,இடையர்குலச் சிறுமியர்களுடன் சேர்ந்து குரவைக் கூத்தாடினான்.அப்போது,அந்தப் பெண்கள் தங்கள் கூந்தலில் சூடிய மலர் மாலைகள் கட்டவிழ்ந்து,பின் கழுத்தில் சோர்ந்து விழுந்து அசையுமாறு நடனமாடும் போது,அவர்களின் அழகிய வளைகள் ஒலித்த சத்தங்கள் இசைத்த தாளங்களுக்கு ஏற்றவாறு தன் திருவடிகள் அசைய,யசோதைப் பிராட்டி போற்றிப் புகழ,துவாரகையில் எருப் பொடிகள் இருந்த மன்றத்தில் ஆடிய கூத்து மிகவும் பெருமை வாய்ந்தது.

அதுப்போல,நாம் இன்று இங்கு ஆடிய குரவைக்கூத்தும் சிறப்பானது ஆகும்”,என்று கூறி ஆடுபவர்களைப் புகழ்ந்தால் மாதரி.

பின், “தோழியரே! வாருங்கள் மாறுவேடத்தில் உள்வாரியாக,நாம் அனைவரும் இப்போது கருடனை ஊர்தியாகக் கொண்ட திருமாலை ஒரு பாட்டினால் போற்றிப் புகழ்வோம்!”,என்று அழைத்தால் மாதரி.

குறிப்பு

 1. முன்னி-மூத்தவன்
 2. வரி-அழகு
 3. வளைக்கை-வளையல் அணிந்த கை
 4. பின்னை-நப்பின்னை
 5. கோவலர்-இடையர்
 6. குழல்-கூந்தல்
 7. கோதை-மாலை
 8. ஆய்-அழகு
 9. வளை-வளையல்
 10. சீர்-தாளம்
 11. அசோதை-யசோதை
 12. தகவு-தகுதி
 13. தாது-பொடி
 14. எல்லாநாம்-நாமெல்லாம்
 15. புள்ளூர்-கருடப் பறவையை ஊர்கின்ற (புள்-பறவை)
 16. போற்றுதும்-போற்றுவோம்
 17. பாணி-பாட்டு
 18. உள்வரி-பிறராக மாறுவேடம் பூண்டு இறைவனை பாடுவது

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>