மதுரைக் காண்டம்-ஊர் சூழ் வரி-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

oklogo

ஊர் சூழ் வரி

 

 

 

2.ஊர் மக்களின் நிலை

ok2
அல்லல் உற்று,ஆற்றாது,அழுவாளைக் கண்டு,ஏங்கி, 15
மல்லல் மதுரையார் எல்லாரும் தாம் மயங்கி-
‘களையாத துன்பம் இக் காரிகைக்குக் காட்டி,
வளையாத செங்கோல் வளைந்தது! இது என்கொல்?
மன்னவர் மன்னன் மதிக் குடை வாள் வேந்தன்
தென்னவன் கொற்றம் சிதைந்தது! இது என்கொல்? 20
மண் குளிரச் செய்யும் மற வேல் நெடுந்தகை
தண் குடை வெம்மை விளைத்தது! இது என்கொல்?
செம் பொன் சிலம்பு ஒன்று கை ஏந்தி, நம்பொருட்டால்,
வம்பப் பெரும் தெய்வம் வந்தது! இது என்கொல்?
ஐ அரி உண் கண் அழுது, ஏங்கி, அரற்றுவாள் 25
தெய்வம் உற்றாள் போலும் தகையள்! இது என்கொல்?’-

வருத்தம் அடைந்து அழும் கண்ணகியைக் கண்டு வருந்திய வளமான மதுரை நகர மக்கள் எல்லோரும் செய்வதறியாது குழம்பினார்கள்.

“நீங்காத பெரும் துன்பத்தை இப்பெண்ணுக்கு உண்டாக்கியதால்,நம் அரசனின் வளையாத செங்கோல் வளைந்துவிட்டது.இதற்குக் காரணம் என்னவோ!”,என்று கலங்கினார்கள்.

“மன்னவர்க்கெல்லாம் மன்னன்,சந்திரனைப் போல அருள் நிறைந்த வெண்கொற்றக் குடையையும்,வலிமையான வாளையும் உடைய மன்னன் தென்னவனான பாண்டிய மன்னன்.இப்போது அவன் அரசாட்சி சிதைந்ததே!இது எதனால் நிகழ்ந்தது ?”,என்று எண்ணி மயங்கினார்கள்.

“தன் ஆட்சிக்குட்பட்ட நிலத்தையெல்லாம் தன் அருளால் குளிர செய்கின்ற,வீரம் வாய்ந்த வேலும்,சிறந்த தகுதியும் உடையவனின் குளிர்ந்த வெண்கொற்றக்குடை வெப்பத்தைப் பரப்புகிறதே!இதற்கு என்ன காரணமோ ?”,என வருந்தினார்கள்.

“செம்மையான பொன்னால் செய்த சிலம்பைத் தன் கையில் ஏந்தி,நமக்குத் தீமை விளைவிக்கப் புதிய பெருந்தெய்வம் ஒன்று வந்துள்ளது.இது என்ன காரணத்திற்காகவோ “,என்று எண்ணினார்கள்.

“அழகிய செவ்வரி ஓடிய மைதீட்டப்பட்ட கண்களையுடைய இந்தப்பெண் ஏங்கி அழுவதையும் புலம்புவதையும் பார்த்தால் தெய்வம் வந்து அவள் மீது ஏறியது போலக் காணப்படுகிறாள்;இதனால் என்ன விளையப்போகிறதோ!”,என்று அஞ்சினார்கள்.

குறிப்பு

 1. அழுவாளை-அழுகின்றவளை
 2. மல்லல்-வளம்
 3. காரிகை-காரிகை
 4. என்கொல்-என்ன காரணம்
 5. மதி-சந்திரன்
 6. தென்னவன்-பாண்டிய மன்னன்
 7. கொற்றம்-அரசியல்
 8. நெடுந்தகை-சிறந்த தகுதி (தகை-தகுதி)
 9. வெம்மை-வெப்பம்
 10. ஐ-வியப்பு குறி
 11. அரி-செவ்வரி
 12. அரற்றுவாள்-புலம்புபவள்
 13. தகையள்-தகுதியுடையவள்
 14. தண்-குளிர்ச்சி

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>