மதுரைக் காண்டம்-ஊர் சூழ் வரி-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

oklogo

ஊர் சூழ் வரி

 

 

 

3.கண்டாள் கணவனை

ok3

என்பன சொல்லி, இனைந்து, ஏங்கி, ஆற்றவும்
வன் பழி தூற்றும் குடியதே மா மதுரை-
கம்பலை மாக்கள் கோவலன் இறந்து கிடந்த இடத்தைக் காட்ட,
கம்பலை மாக்கள் கணவனைத் தாம் காட்ட,
செம் பொன் கொடி அனையாள் கண்டாளைத் தான் காணான்.30

மல்லல் மா ஞாலம் இருள் ஊட்டி, மா மலைமேல்,
செவ்வென் கதிர் சுருங்கி, செங் கதிரோன் சென்று ஒளிப்ப,

புல்லென் மருள் மாலைப் பூங் கொடியாள் பூசலிட,
ஒல்லென் ஒலி படைத்தது ஊர்.
வண்டு ஆர் இருங் குஞ்சி மாலை தன் வார் குழல்மேல் 35
கொண்டாள், தழீஇ, கொழுநன்பால், காலைவாய்;
புண் தாழ் குருதி புறம் சோர, மாலைவாய்,
கண்டாள், அவன் தன்னைக் காணாக் கடுந் துயரம்!

வருத்தத்தோடு அழுத கண்ணகியைப் பார்த்து,மதுரை நகர மக்கள் வருந்தி புலம்பினார்கள்.அரசன் மீது உண்டான பழியை,குடிமக்கள் துணிந்து குற்றம் கூறும் நிலைமையில் அன்று மதுரை மாநகர் இருந்தது.

ஆரவாரத்தோடு வந்த மக்களில் சிலர்,கண்ணகிக்குக் கோவலன் இறந்து கிடந்த இடத்தைக் காட்ட முன்வந்தார்கள்.செம்பொன்னால் செய்யப்பட்ட கொடி போன்ற கண்ணகி அவனைக் காணும் பொழுது,அவனோ அவளைக் காண பொறுக்காமல் தரையில் கிடந்தான்.

வளம் நிறைந்த பெரிய உலகில் எங்கும் இருளை கொடுத்து விட்டு,மேற்கு மலையின் மீது தன் சிவந்த கதிர்களைச் சுருக்கிக் கொண்டு சூரியனும் மறைந்தான்!

பொலிவுடன் மயக்கம் தரும் மாலைப் பொழுதில்,பூத்து உதிர்ந்த பூங்கொடி போன்ற கண்ணகி தன் கணவன் அருகில்சென்று அழுது புலம்பினாள்.அவளுடன் சேர்ந்து மக்களும் அழுததால் மதுரை முழுதும் அவல ஒலி நிறைந்தது.

அன்று காலை ஆயர்குடியில்,தன் கணவனைத் தழுவி அவனின் வண்டுகள் சூழ்கின்ற கரிய தலை முடியில் சூடியிருந்த பூமாலையைத் தன் நீண்ட கூந்தலில் சூடிக் கொண்டாள்!ஆனால்,மாலைப்பொழுதில் அவன் உடலில் இருந்து வழிகின்ற ரத்தம் எங்கும் பரவி உடலை நனைத்து கிடக்கும் நிலையைக் காண முடியாமல் பெருந்துயர் அடைந்தாள்!

தன்னைக் கண் திறந்து பார்க்க முடியாமல் கோவலன் மடிந்து கிடக்கும் காட்சியைக் காணச் சகிக்க முடியாத கொடியக் காட்சியையும் அவள் கண்டு விட்டாள்!

குறிப்பு

 1. இனைந்து-வருந்தி
 2. கம்பலை-ஆரவாரம்
 3. மாக்கள்-மக்கள்
 4. மன்பழி-மிகுந்த பழி (மன்-மிகுந்த)
 5. கொடியனையாள்-கொடி போன்றவளை
 6. காணான்-காணவில்லை
 7. மல்லல்-வளம்
 8. மா-பெரிய
 9. ஞாலம்-உலகம்
 10. மருள்-மயக்கம்
 11. புல்-பொலிவு
 12. ஆர்-ஆர்பரித்து,நிறைந்த
 13. இருங்குஞ்சி-கருமையான ஆண்களின் தலைமுடி (இரும்-கரிய குஞ்சி-ஆண்களின் தலை முடி)
 14. வார்-நீண்ட
 15. குழல்-கூந்தல்
 16. கொழுநன்-கணவன்
 17. காலைவாய்-காலைப் பொழுது
 18. தழீஇ-தழுவி
 19. புண்தாழ்-புண்ணில் இருந்து
 20. குருதி-ரத்தம்
 21. புறஞ்சோர-புறத்தில் பெருக (சோர-பெருக)
 22. மாலைவாய்-மாலைப்பொழுது

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>