மதுரைக் காண்டம்-வழக்குரை காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

vklogo

வழக்குரை காதை

 

 

 

1.அரசியின் தீயக் கனவு !

vk1

ஆங்கு,
‘குடையொடு கோல் வீழ நின்று நடுங்கும்
கடை மணியின் குரல் காண்பென்-காண், எல்லா!
திசை இரு-நான்கும் அதிர்ந்திடும்; அன்றி,
கதிரை இருள் விழுங்கக் காண்பென்-காண், எல்லா! 5
விடும் கொடி வில் இர; வெம் பகல் வீழும்
கடுங் கதிர் மீன்: இவை காண்பென்-காண், எல்லா!’

கருப்பம
செங்கோலும், வெண்குடையும்,
செறி நிலத்து மறிந்து வீழ்தரும்;
நம் கோன்-தன் கொற்ற வாயில்
மணி நடுங்க, நடுங்கும் உள்ளம்;
இரவு வில் இடும்; பகல் மீன் விழும்;
இரு-நான்கு திசையும் அதிர்ந்திடும்; 10
வருவது ஓர் துன்பம் உண்டு;
மன்னவற்கு யாம் உரைத்தும்’ என-

கண்ணகி பாண்டியன் அரண்மனைக்குச் செல்லும் நேரம்,பாண்டியன் மனைவி கோப்பெருந்தேவி தான் கண்ட கெட்ட கனவைப் பற்றித் தோழியிடம் கூறுகிறாள்.

‘தோழி!நம் மன்னனின் வெண்கொற்றக் குடையும்,செங்கோலும் கீழே விழுந்தது டீ !முறைகேட்டு வருபவர்கள்,அடிப்பதற்காக அரண்மனையின் கடைசி வாசலில் கட்டப்பட்டிருக்கும் கடைமணி அசைந்து ஒலிக்கும் ஓசையைக் கனவினில் நான் கேட்டேனடீ !

எட்டுத் திசையும் அப்போது அதிர்ந்தது!அது மட்டுமில்லாமல்,சூரியனின் ஒளியை இருள் விழுங்குவதைக் கண்டேனடீ !

இரவு நேரத்தில் வானில் வானவில் தோன்றக் கண்டேன்.பகல் நேரத்தில் விண்மீன்கள் பூமியை நோக்கி எரிந்து விழுவதைக் கண்டேன்.இதெல்லாம் எதற்கு டீ ?

அரசனின் செங்கோலும் வெண்கொற்றக் குடையும் நிலத்தில் மடங்கிக் கீழே சரிந்தன.நம் மன்னனின் வெற்றிவாசலில் கட்டிய மணி நடுங்க,அதனால் என்னுள்ளமும் நடுங்கியது.இரவில் வானவில் தோன்றுதல்,பகலில் விண்மீன்கள் எரிந்து விழுதல்,எட்டுத் திசையும் அதிர்வது.. கனவில் கண்டதை நினைத்தால் நமக்குத் துன்பம் வரப்போகிறது என்று தோன்றுகிறது.நான் இதைப் பற்றி அரசனிடம் கூற வேண்டும்” என்று தோழியிடம் கூறினாள்.

குறிப்பு

 1. கருப்பம்-அறிகுறி
 2. கோன்-அரசன்
 3. எல்லா-தோழீ
 4. கொற்ற(ம்)-வெற்றி
 5. வாயில்-வாசல்
 6. வில்-வானவில்
 7. ஆங்கு-அங்கு
 8. கடைமணி-முறைவேண்டி வருவோர் அடிப்பதற்காக அரண்மனையின் கடைசி வாசலில் கட்டப்பட்டிருக்கும் பெரியமணி(கடை-கடைசி)
 9. கதிரை-சூரியனை
 10. கொடி-ஒழுங்கு
 11. வெம்-வெப்பமான

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>