தமிழ் முரசு இதழில்,1947,1950 ஆம் ஆண்டுகளில் ம.பொ.சியின் சிலப்பதிகாரப் புத்தகங்களுக்கு வந்த விளம்பரம்.

bk1
bk2

This entry was posted in அறிஞர்கள் பார்வையில் சிலப்பதிகாரம் and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>