சிலப்பதிகாரம் ஒரு தேசீயக் காவியம் -தமிழ் முரசு ஜூலை 1950 இதழில் சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சிவஞானம்

SILAMBU1SILAMBU2SILAMBU3SILAMBU4SILAMBU5SILAMBU6

This entry was posted in அறிஞர்கள் பார்வையில் சிலப்பதிகாரம் and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>