மதுரைக் காண்டம்-வழக்குரை காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 6)

vklogo

வழக்குரை காதை

 

 

 

6.பாண்டியன் நிலை!

vk6

மணி கண்டு,
தாழ்ந்த குடையன், தளர்ந்தசெங் கோலன்,
‘பொன்செய் கொல்லன் தன்சொற் கேட்ட
யானோ அரசன்? யானே கள்வன்!
மன்பதை காக்குந் தென்புலங் காவல் 75

என்முதற் பிழைத்தது;கெடுகவென் ஆயுள்’,என
மன்னவன் மயங்கிவீழ்ந் தனனே; தென்னவன்
கோப்பெருந் தேவி குலைந்தனள் நடுங்கிக்,
‘கணவனை இழந்தோர்க்குக் காட்டுவது இல்’ என்று
இணையடி தொழுதுவீழ்ந் தனளே, மடமொழி. 80

தெறித்த மாணிக்க மணிகளைக் கண்டு பாண்டிய மன்னன் பதறினான்.

“என் குடை தாழ்ந்தது !என் செங்கொல் விழுந்தது !பொன் வேலை செய்யும் கொல்லன் பேச்சை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் அதை உண்மை என எடுத்துக்கொண்ட நான் அரசனா ?இல்லை நானே கள்வன்!’,என்று கதறினான்.

மக்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய என் பாண்டி நாட்டின் ஆட்சி என்னால் தவறு இழைத்து விட்டது.என் ஆயுள் அழியட்டும்”,என்று கூறி மயங்கி விழுந்து உயிர் விட்டான்.

மன்னனின் மனைவி கோப்பெருந்தேவி உள்ளம் குலைந்து நடுங்கினாள்.’தாய் தந்தை போன்ற உறவுகளை இழந்தவர்களுக்கு,அவர்கள் நிலையில் உனக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என முறை சொல்லி,ஆறுதல் கூற முடியும்.அனால் கணவனை இழந்த பெண்ணிடம் அப்படி யாரும் முறை சொல்லி ஆறுதல் கூற இயலாது’,என்று எண்ணி பாண்டிமாதேவி கணவனின் பாதங்களைப் பணிந்து தொழுது வணங்கினாள்.பின் தானும் அக்கணமே தன் உயிரை நீத்தாள்.

குறிப்பு

  1. மன்பதை- மக்கள் கூட்டம் ,மனிதகுலம் (பதை-கூட்டம்)
  2. தென்புலம் -தென்னாடு,பாண்டிய நாடு (புலம்-நிலம்)
  3. தென்னவன்-பாண்டியன்
  4. இல்-இல்லை
  5. இணையடி-இரெண்டு பாதங்கள்
  6. மடமொழி-மடம் எனும் குணம் உடைய பெண்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>