மதுரைக் காண்டம்-வஞ்சின மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

vm   வஞ்சின மாலை

vm3

-மன்னி 15
மணல்மலி பூங்கானல் வருகலன்கள் நோக்கிக்
கணவன்வரக் கல்லுருவம் நீத்தாள்

-இணையாய
மாற்றாள் குழவிவிழத் தன்குழவி யுங்கிணற்று
வீழ்த்தேற்றுக் கொண்டெடுத்த வேற்கண்ணாள்

-வேற்றொருவன்
நீள்நோக்கங் கண்டு ‘நிறைமதி வாள்முகத்தைத் 20
தானோர் குரக்கு முகம் ஆக ‘,என்று போன
கொழுநன் வரவே,குரக்குமுக நீத்த
பழுமணி அல்குற்பூம் பாவை

மணல் நிறைந்த கடற்கரைச் சோலையில் நின்று,பொருள் ஈட்டி வரவேண்டும் என்று கலம் ஏறிக் கடலில் சென்ற கணவன் வரும்வரை அவன் மனைவி கல்லாய் உருமாறிக் கரைவரும் கலங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள்.பின்பு அவள் கணவன் திரும்பி வந்ததும்,கல் உருவம் நீங்கிப் பழைய உருவம் பெற்று,அவனோடு சேர்ந்து மகிழ்ந்தாள் அந்தப் பத்தினிப் பெண்.

தன்னோடு ஒத்த மாற்றாளின் குழந்தை கிணற்றில் விழுந்து விட,அந்தப் பழி தன்மீது வருமே என அஞ்சித் தன் குழந்தையையும் கிணற்றில் தள்ளினாள்,வேல் போன்ற கண்களையுடைய ஒருத்தி!பின்,எந்த கேடுமின்றி இரு குழந்தைகளையும் உயிருடன் கிணற்றில் இருந்து எடுத்தாள்.

சிவப்பு மணிகள் பொருந்திய மேகலை அணிந்த அல்குலை உடைய அழகான பொம்மை போன்ற அழகான பெண் ஒருத்தி வாழ்ந்து வந்தாள்.வேறு ஒருவன் தன்னைத் தொடர்ந்து தவறாகப் பார்ப்பதை கண்டு,“முழுமதி போன்ற தன் பொலிவான முகத்தைக் குரங்கு முகமாக ஆக வேண்டும்”, என்று கூறி,குரங்கு முகத்தைப் பெற்றாள்.வெளியூர் போன கணவன் வீடு திரும்பியதும்,குரங்குமுகம் நீக்கி இயல்பான முகத்தைப் பெற்றுக் கொண்டாள்…

குறிப்பு

 1. மலி(ந்து)-நிறைந்து
 2. கானல்-கடற்கரை சோலை
 3. பூ-பொலிவு
 4. இணையாய-இணையாகிய
 5. குழவி-குழந்தை
 6. வேற்கண்ணாள்-வேல் போன்ற கண்கள் உடையவள்
 7. நீள்நோக்கம்-விடாமற் பார்த்தல்
 8. நிறைமதி-முழுமதி
 9. கொழுநன்-கணவன்
 10. குரக்கு-குரங்கு
 11. பழுமணி-பழுத்த மணி
 12. பாவை-பொம்மை
 13. வாண்முகம்-பொலிவான முகம்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>