மதுரைக் காண்டம்-வஞ்சின மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

vm   வஞ்சின மாலை


5.நானும் பத்தினி

vm5

-போல்வார் நீடிய
மட்டார் குழலார் பிறந்த பதிப்பிறந்தேன் 35
பட்டாங் கியானுமோர் பத்தினியே யாமாகில்
ஒட்டே னரசோ டொழிப்பேன் மதுரையுமென்
பட்டிமையுங் காண்குறுவாய் நீயென்னா விட்டகலா

நான்மாடக் கூடல் மகளிரு மைந்தரும்,
வானக் கடவளரும்,மாதவருங் கேட்டீமின் 40
யானமர் காதலன் தன்னைத் தவறிழைத்த
கோநகர் சீறினேன் ;குற்றமிலேன் யானென்று

“இப்படி நீண்ட தேனிறைந்த கூந்தல் உடைய கற்புடைய பெண்கள் தோன்றிய புகார் நகரில் தான் நானும் பிறந்தேன்.உண்மையில் நானும் ஒரு பத்தினி பெண் என்றால்,நான் உங்களுக்கு உடன் பட மாட்டேன்.மன்னனை மட்டுமன்றி,மதுரை நகரையும் அழிப்பேன்.இதை நீ நிச்சயம் காண்பாய்” எனக் கூறி அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினாள் கண்ணகி.

“நான்கு கோவில்களான திருவாலவாய்,திருநள்ளாறு,திருமுடங்கை,திருநடுவூர் ஆகியற்றின் கூடலான மதுரை நகரின் ஆண்களும்,பெண்களும், வானத்தில் இருக்கும் கடவுள்கள் ஆன தேவர்களும்,முனிவர்களும் நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள்.நான் விரும்பிய என் காதலனை தவறாக எண்ணி கொலை செய்த மன்னனின் நகர் என்பதால் தான் மதுரை மீதும் நான் கோபமாக இருக்கிறேன்.இதில் ஒரு தவறும் இல்லை” என்றாள் கண்ணகி.

குறிப்பு

 1. போல்வார்-போன்றவர்
 2. நீடிய-நீண்ட
 3. மட்டு-தேன்
 4. ஆர்-நிறைந்த
 5. குழலார்-கூந்தல் உடைய
 6. பதி-நகர்
 7. பட்டாங்கு-உண்மை
 8. யானும்-நானும்
 9. ஆகில்-ஆனால்
 10. ஒட்டேன்-உடன்பட மாட்டேன்
 11. பட்டிமை-வஞ்சனை
 12. காண்குறுவாய்-காண்பாய்
 13. மைந்தர்-ஆடவர்
 14. நான்கு மாடங்கள்-திருவாலவாய்,திருநள்ளாறு,திருமுடங்கை,திருநடுவூர்.
 15. கூடல்-மதுரை
 16. மாதவர்-முனிவர்
 17. கேட்டீமின்-கேளுங்கள்
 18. யானமர்-நான் விரும்பிய ( யான்-நான் அமர் -பொருந்திய)
 19. கோ-மன்னன்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>