மதுரைக் காண்டம்-அழற்படு காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 7)

apklogoஅழற்படு காதை

11.தாயும்,குழந்தைகளும்

திதலை அல்குல் தேங்கமழ் குழலியர்
குதலைச் செவ்வாய்க் குறுநடைப் புதல்வரொடு
பஞ்சியா ரமளியில் துஞ்சுதுயில் எடுப்பி, 130
வால்நரைக் கூந்தல் மகளிரொடு போத

தேமல் பொருந்திய அல்குலையும்,நறுமணம் கமழும் கூந்தலையும் உடைய பெண்கள்,மழலை தவழும் செவ்வாயையும்,குறுகுறு நடையையும் உடைய தங்கள் குழந்தைகளுடன் பஞ்சணை விரித்த படுக்கையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள்.தீயை உணர்ந்தவுடன்,உறக்கத்தில் இருந்து பதறி எழுந்து,பயத்தால் நரைத்த தலைமுடி உடைய வயதான பெண்களிடம் தஞ்சம் புகுந்தார்கள்.

குறிப்பு

 1. திதலை-தேமல்
 2. தேம்-மணம்
 3. குழலியர்-கூந்தல் உடைய மகளிர்
 4. குதலை-மழலை மொழி
 5. ஆர்-பொருந்திய
 6. அமளி-படுக்கை
 7. வால்-வெண்மை

12.பெண்கள் போற்றினார்கள்
apk7

வருவிருந் தோம்பி மனையற முட்டாப்
பெருமனைக் கிழத்தியர் பெருமகிழ் வெய்தி,
இலங்குபூண் மார்பிற் கணவனை இழந்து,
சிலம்பின் வென்ற சேயிழை நங்கை, 135
கொங்கைப் பூசல் கொடிதோ வன்றெனப்
பொங்கெரி வானவன் தொழுதனர் ஏத்தினர்

தன்னை தேடிவரும் விருந்தினரைப் பேணிவாழும் அரச வாழ்க்கையில் இருந்து வழுவாத பெருமை உடைய இல்லத்தரசிகள் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள்.’பூண் ஆரம் அணிந்த மார்புடைய தன் கணவனை இழந்தாள்.அந்த தவறுக்கு பாண்டிய மன்னனையே சிலம்பால் வென்ற அழகிய அணிகலன்கள் அணிந்த பெண் இவள்.இவள் தன் மார்பினால் செய்த இந்தப் போராட்டம் கொடியதா?இல்லை !இல்லை !’, என்று கூறி,பொங்கி எரியும் தீக்கடவுளைத் வணங்கி போற்றினார்கள்.

குறிப்பு

 1. ஓம்பி-பேணி
 2. கிழத்தியர்கள்-உரிமை உடைய இல்லத்தரசிகள்
 3. இலங்கு-விளங்க
 4. சேயிழை-சிறந்த ஆபரணங்களை அணிந்த பெண்
 5. கொங்கை-மார்பு

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>