வஞ்சிக் காண்டம்- குன்றக் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

kklogoகுன்றக் குரவை

1.குறவர்களின் வினா
kundra1

குருவியோப்பியும் கிளிகடிந்தும்
குன்றத்துச் சென்றுவைகி;
அருவியாடியும் சுனைகுடைந்தும்,
அலவுற்று வருவேம்முன்,
மலைவேங்கை நறுநிழலின்,
வள்ளிபோல்வீர் மனநடுங்க,
முலையிழந்து வந்துநின்றீர்;
யாவிரோவென

முனியாதே,
மணமதுரையோ டரசுகேடுற
வல்வினைவந் துருத்தகாலைக்
கணவனையங்கு இழந்துபோந்த 5
கடுவினையேன் யானென்றாள்

தினைப்புனைகளில் வரும் குருவிகளை ஒட்டியும்,கிளிகளைத் துரத்தியும் மலையில் இருந்து விட்டு,அருவியில் நீராடி,சுனை நீரில் மூழ்கிய பின் வருகிறோம்.மலையில் இருக்கும் வேங்கை மரத்தின் நல்ல நிழலில்,எங்கள் குலத்துப் பெண்ணான வள்ளியைப் போல அழகுடன்,எங்கள் கண் முன்னே வந்து தோன்றினீர்கள்.

ஒரு மார்பு இழந்தவளாக நின்ற உங்களைப் பார்க்கும் போது,எங்கள் உள்ளம் நடுங்குகிறது.’நீங்கள் யார்?’,என்று குறவர்கள் கண்ணகியிடம் கேட்டார்கள்.

அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்குச் சற்றும் கோபப்படாமல்,கண்ணகி,தன் வரலாற்றை அவர்களுக்குக் கூறத் தொடங்கினாள்.’மணம் நிறைந்த மதுரை மா நகருடன் அதன் மன்னான பாண்டியனும் அழியும் விதமாக,வலிமையான தீவினை என் மூலம் நிகழ்ந்தது.அதுபோல,என் கணவனையும் அங்கே நான் பறிகொடுத்தேன்.அதன்பின்,இப்படி இங்கே வந்து நிற்கிறேன்.கெட்ட வினைகள் நிறைந்தவள் நான் ‘,என்றாள்.

குறிப்பு

 1. ஒப்பி-ஓட்டி
 2. கடிதல்-விலக்குதல்
 3. குன்றம்-திருச்செங்குன்றம்
 4. வைகி-தங்கி
 5. சுனை-நீர் நிலை
 6. அலவுற்று-வருந்தி
 7. வருவேம்-வரும்
 8. நறு-நல்ல
 9. கேடுற-அழிய (கேடு-இழிவு,அழிவு உற-கிட்ட)
 10. வல்வினை-வலிமையான விதி
 11. கடுவினை-கொடிய விதி (வல்-வலிமை கடு-கொடிய)
 12. உருத்தகாலை-திரண்டு வரும் நேரம் (உருத்து-திரன்டு)

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>