வஞ்சிக் காண்டம்- குன்றக் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

kklogoகுன்றக் குரவை

2.கண்ணகித் தெய்வம்

kundra2
என்றலும்,இறைஞ்சியஞ்,
இணைவளைக்கை எதிர்கூப்பி,
நின்றஎல்லையுள்,வானவரும்
நெடுமாரி மலர்பொழிந்து,
குன்றவரும் கண்டுநிற்பக்,
கொழுநனொடு கொண்டுபோயினார்;
இவள்போலும் நங்குலக்கோர் இருந்தெய்வம் இல்லையாதலின், 10

கண்ணகி தன் வரலாற்றைக் கூறியதை கேட்டவுடன்,குறவர்கள் அவளை வணங்கினார்கள்.அவள் கூறிய செய்திகள் அவர்களுக்குப் பெரும் அச்சத்தைத் தந்தது.வளையல்கள் அணிந்த தங்கள் கைகளைக் கூப்பி குறவர் குலப் பெண்கள் அவளைத் தொழுதார்கள்.அப்போது,தேவர்கள் பெரும் மலர் மழையைப் பொழிந்தார்கள்.குறவர் பெண்கள் பார்த்துக் கொண்டே மெய்மறந்து நிற்கக் கண்ணகியையும் அவள் கணவனையும் தேவர்கள் தங்களுடன் அழைத்துக் கொண்டு வானுலகம் சென்றனர்.அதைக் கண்டு,குறவர் பெண்கள் வியப்பில் மூழ்கினார்கள்.”இவள் போன்ற ஒரு பெரிய தெய்வம் இதுவரை நம் குலத்துக்குக் கிட்டியது இல்லை”,என்று அவளைப் போற்றி,தங்கள் ஊர் மக்களை எல்லாம் கண்ணகித் தெய்வத்திற்கு வழிபாடு செய்ய வருமாறு கூவி அழைத்தார்கள்.

குறிப்பு

  1. இறைஞ்சி-பணிந்து
  2. வளைக்கை-வளையல்கள் அணிந்த கை
  3. வானவர்-தேவர்கள்
  4. நெடுமாரி-நீண்ட மழை (மாரி-மழை)
  5. குன்றவர்-குறவர்
  6. கொழுநன்-கணவன்

 

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>