வஞ்சிக் காண்டம்- குன்றக் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

kklogoகுன்றக் குரவை

3.ஊர் மக்களை அழைத்தல்

kundra3

சிறுகுடி யீரே சிறுகுடி யீரே!
தெய்வங் கொள்ளுமின் சிறுகுடி யீரே!
நிறங்கிளர் அருவிப் பறம்பின் தாழ்வரை,
நறுஞ்சினை வேங்கை நன்னிழற் கீழோர்
தெய்வங் கொள்ளுமின்,சிறுகுடி யீரே! 15
தொண்டகம் தொடுமின்;சிறுபறை தொடுமின்;
கோடுவாய் வைம்மின்!கொடுமணி இயக்குமின்;
குறிஞ்சி பாடுமின்;நறும்புகை எடுமின்;
பூப்பலி செய்ம்மின்;காப்புக்கடை நிறுமின்;
பரவுலும் பரவுமின்,விரவுமலர் தூவுமின் 20
ஒருமுலை இழந்த நங்கைக்குப்,
பெருமலை துஞ்சாது வளஞ்சுரக் கெனவே;

மலைப் பகுதியில் சிறிய வீட்டில் வசிப்பவர்களே ! சிறிய வீட்டில் இருப்பவர்களே !

சிறிய வீட்டில் இருப்பவர்களே,இவளை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

சிறிய வீட்டில் வசிப்பவர்களே,வெள்ளை நிறமுடைய அருவிகள் நிறைந்த மலையின் அடிவாரத்தில்,நறுமணம் நிறைந்த பூங்கொம்புகள் உடைய வேங்கை மரத்தின் நல்ல நிழலின் கீழ்,ஒரு தெய்வ கோயிலை இவளுக்கு ஏற்படுத்துங்கள்!

தொண்டகப் பறையை முழக்கங்கள்.சிறு பறையையும் முழக்கங்கள்.

கொம்புகளை வாயில் வைத்து ஊதுங்கள்.

ஒலி நிறைந்த மணியையும் ஒலிக்க செய்யுங்கள்.குறிஞ்சி பண்ணும் பாடுங்கள்.வாசனை நிறைந்த புகையை எங்கும் ஏந்துங்கள்.’பூப்பலி’ என்னும் மலர் கொண்டு அர்ச்சனை செய்யுங்கள்.மதில் சுவர் எழுப்பி வாசலை பாதுகாப்பாக வையுங்கள்.போற்றவும் செய்யுங்கள்.பல வகையான மலர்களைத் தூவி வழிபடுங்கள்.

ஒரு மார்பை இழைந்த பெண்ணுக்கு,இவை அனைத்தையும் விரைந்து செய்யுங்கள்.’இந்தப் பெரிய மலை நாடானது ஓயாது வளம் சுரக்க அருள்வாய் தாயே !’,என அனைவரும் வந்து அவளைப் போற்றுங்கள்.

குறிப்பு

 1. கொள்ளுமின்-கொள்ளுங்கள்
 2. சிறுகுடி-சிறிய ஊர்,குறிஞ்சி நிலத்தில் உள்ள ஊர்
 3. பறம்பு-மலை
 4. கிளர்-மிகுந்த
 5. தாழ்வரை-மலையின் அடிவாரம்
 6. ஓர்-ஒப்பற்ற
 7. நறுஞ்சினை-நறுமணம் மிகுந்த கிளைகள் (சினை-கிளை)
 8. கொள்ளுமின்-கொள்ளுங்கள்
 9. துஞ்சாது-தூங்காமல்,ஓயாமல்
 10. தொண்டகம்-குறிஞ்சிநிலப் பறை
 11. தொடுமின்-தொடுங்கள்,அடியுங்கள்
 12. கோடுவாய்-கொம்புகள் பலவற்றை ஊதி(கோடு-கொம்பு)
 13. வைம்மின்-வையுங்கள்
 14. கொடுமணி-கொடிய மணி
 15. இயக்குமின்-இயக்குங்கள்
 16. பாடுமின்-பாடுங்கள்
 17. நறும்புகை-வாசனை நிறைந்த புகை
 18. எடுமின்-எடுங்கள்,ஏந்துங்கள்
 19. செய்ம்மின்-செய்யுங்கள்
 20. காப்புக்கடை-பாதுகாப்பான வாசல்(கடை-நுழை வாசல்)
 21. காப்புக் கடை நிறுத்தல்-வாசலில் திசைத் தெய்வங்களைக் காவலாக நிறுத்தி வைப்பது
 22. நிறுமின்-நிறுத்துங்கள்
 23. பரவல்-வணங்குதல்,புகழ்தல்
 24. பரவுமின்-வாழ்த்துங்கள்
 25. பூப்பலி-மலர் கொண்டு செய்யும் அர்ச்சனை
 26. விரவுமலர்-பலவகையான மலர்கள் (விரவு-கலந்த)
 27. தூவுமின்-தூவுங்கள்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>