வஞ்சிக் காண்டம்- குன்றக் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

kklogoகுன்றக் குரவை

5.நெஞ்சின் மயக்கம்

kundra5

எற்றொன்றும் காணேம் புலத்தல்,அவர்மலைக்
கற்றீண்டி வந்த புதுப்புனல்;
கற்றீண்டி வந்த புதுப்புனல் மற்றையார்
உற்றாடி னோம்தோழி;நெஞ்சன்றே! 4

என்னொன்றும் காணேம் புலத்தல்,அவர்மலைப்
பொன்னாடி வந்த புதுப்புனல்;
பொன்னாடி வந்த புதுப்புனல் மற்றையார்
முன்னாடி னோம்தோழி நெஞ்சன்றே! 5

யாதொன்றுங் காணேம் புலத்தல்,அவர்மலைப்
போதாடி வந்த புதுப்புனல்;
போதாடி வந்த புதுப்புனல் மற்றையார்
மீதாடி னோம்தோழி நெஞ்சன்றே. 6

நம் காதலனின் மலையாகிய கல்லைத் தொட்டு வரும் புது நீர் இந்த அருவி நீர்.அவரைப் போன்ற கடுந்தன்மைகள் எதுவும் இதனிடம் நான் பார்க்கவில்லை.ஆனால் அவர் மலையின் கல்லைத் தீண்டி வருகின்ற இந்தப் புது நீரில்,மற்ற பெண்களும் நீராடினால் என் நெஞ்சம் நோகின்றதே !அது ஏன் தோழி ?

அவர் மலையில் உள்ள பொன் நிறமான பூந்தாதுக்களில் அலைந்து வருவது தான் இந்தப் புது நீர்.இதன் மேல் வெறுப்புக் கொண்டு ஊடுவதற்கான தீயத் தன்மைகள் எதையும் நான் காணவில்லை.ஆனால்,என் முன்னே மற்றவர்கள் அதனிடம் சென்று நீராடினால் மட்டும்,என் நெஞ்சம் நோகின்றதே !அது ஏனடி தோழி ?

அவர் மலையில் மொட்டு மலரும் போது காணப்படும் ‘போது’ எனும் நிலையில் உள்ள மலர்களில் ஆடிவரும் இந்தப் புது நீர் மீது,நான் வெறுப்புக் காண்பதற்குக் காரணம் எதுவும் நான் காணவில்லை.இருந்தாலும்,இந்தப் புது நீர் மற்றவர்கள் மீது விழுந்து,அவரும் அதில் நீராடும் போது மட்டும்,என் நெஞ்சம் வலிக்கிறதே !அது ஏன் தோழி ?

குறிப்பு

  1. புலத்தல்-உள்ளத்தில் மாறுபாடு தோன்றி அதனால் மனம் வேறுபடுதல்
  2. புனல்-நீர்
  3. மற்றையார்-மற்றவர்கள்
  4. ஆடின்-ஆடினால்
  5. நோம்-நோகும்,வருந்தும்
  6. காணேம்-காணவில்லை
  7. என்னொன்றும்-யாதொன்றும்
  8. போது-மொட்டு மலரும்பொழுது காணப்படும் புடைநிலை

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>