வஞ்சிக் காண்டம்- குன்றக் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 6)

kklogoகுன்றக் குரவை

6.குரவைப் பாடலாம்

kundra6

உரையினி,மாதராய் உண்கண் சிவப்பப்,
புரைதீர் புனல்குடைந் தாடினோ மாயின்,
உரவுநீர் மாகொன்ற வேலேந்தி ஏத்திக்
குரவை தொடுத்தொன்று பாடுகம்வா,தோழி! 7

‘பெண்ணே!இனி நான் ஒன்று சொல்வேன்.அஞ்சன மைத் தீட்டிய நம் கண்கள் சிவக்குமாறு,தூய்மையான புது நீரில் நாம் மூழ்கி மூழ்கி நீராடினோம்.அதனால்,இனிக் கடல் நடுவில் பெரிய மரமாய் நின்ற சூரபத்மன் எனும் அசுரனைக் கொன்ற,வெற்றி வேலை ஏந்தியவனான முருகனைப் போற்றிக் குரவை ஆடி நாம் ஒன்றாக பாடலாம் தோழி! வா’,என்று அழைத்து முருகனுக்கு குரவைக் கூத்து பாடத் தொடங்குகிறார்கள்.

குறிப்பு

 1. புரை-குற்றம்
 2. புனல்-நீர்
 3. ஆயின்-அதனால்
 4. குடைந்து-மூழ்கி
 5. உரவு-கடல்
 6. மா-பெரிய
 7. ஏத்தி-போற்றி
 8. பாடுகம்-பாடுவோம்

7.வேலின் புகழ்

சீர்கெழு செந்திலும்,செங்கோடும்,வெண்குன்றும்,
ஏரகமு நீங்கா இறைவன்கை வேலன்றே
பாரிரும் பெளவத்தின் உள்புக்குப் பண்டொருநாள்
சூர்மா தடிந்த சுடரிலைய வெள்வேலே!8

அணிமுகங்க ளோராறும்,ஈராறு கையும்,
இணையின்றித் தானுடையான் ஏந்திய வேலன்றே
பிணிமுகமேற் கொண்டவுணர் பீடழியும் வண்ணம்
மணிவிசும்பிற் கோனேத்த மாறட்ட வெள்வேலே! 9

சரவணப்பூம் பள்ளியறைத் தாய்மா ரறுவர்
திருமுலைப்பா லுண்டான் திருக்கைவே லன்றே
வருதிகிரி கோலவுணன் மார்பம் பிளந்து,
குருகு பெயர்க்குன்றம் கொன்ற நெடுவேலே! 10

‘சிறப்பு பொருந்திய திருச்செந்தூர்,திருச்செங்கோடு,திருவெண் குன்றம்,திருவேகரம்,ஆகிய தளங்களை விட்டு எந்த நாளும் பிரியாதவன் முருகன் பெருமான்.முன்பொரு நாள்,இந்த பூமியை சூழ்ந்திருக்கும் கடலின் நடுவில் புகுந்த சூரனாகிய பெரிய மரத்தை பிளந்து வீழ்த்திய,ஒளியுடைய இலையுடன் விளங்கும் வெற்றிவேல்,அவன் கையிலிருக்கின்ற இந்த வேல் தானே !

அழகிய ஆறுமுகங்களையும்,பன்னிரெண்டு கைகளும் உடையவன் அவன்.ஒப்பற்ற அவற்றை ஒருவனாக பெற்ற அவன் மயிலாகிய ஊர்தியில் சென்று,அசுரரின் ஆற்றல்கள் அழியுமாறு,அழகிய தேவர்களின் மன்னனான இந்திரன் போற்றுமாறும்,பகைவர்களை அழித்த வெற்றிவேல்,அவன் கையில் உள்ள வேல் அல்லவா !

சரவணப் பொய்கையில்,தாமரை மலராகிய பள்ளியறையில்,தாய்மாராகிய கார்த்திகைப் பெண்கள் ஆறு பேரின் தெய்வீக முலைப்பாலினை உண்டவன் அவன்.வளர்ந்து வருகின்ற மலையைச் சுற்றி வருகின்ற அசுரரின் மார்பினை பிளந்த, கிரவுஞ்சம் எனும் பெயர் உடைய மலையை அழித்த நீண்ட வேல்,அவன் கையில் உள்ள வேல் அல்லவா !’

என்று முதலில் முருகனின் வேலைப் புகழ்ந்து பாடினார்கள்.

குறிப்பு

 1. சீர்-சிறப்பு
 2. கெழு-பொருந்திய
 3. ஏரகம்-திருவேகரம்
 4. பார்-உலகம்,பாதை
 5. இரும்-கரிய
 6. பௌவம்-கடல்
 7. புக்கு-புகுந்து
 8. பண்டு-முன்
 9. சூர்மா-சூரனாகிய பெரிய மரம்
 10. தடிந்த-அழித்த
 11. வெள்வேல்-வெள்ளிய வேல்
 12. பிணிமுகம்-மயில்
 13. அவுணர் -அசுரர்
 14. பீடு-பெருமை
 15. மணி-அழகு
 16. விசும்பு-தேவலோகம்
 17. கோன்-அரசன்
 18. ஏத்த-போற்ற
 19. மாறு-பகைவர்
 20. அட்ட-அழித்த
 21. அணி-அழகு
 22. ஒராறும்-ஒரு ஆறு(1*6=6)
 23. ஈராறு-இரு ஆறு,அதாவது பன்னிரண்டு(2*6=12)
 24. வருதிகிரி-வளர்ந்து வருகின்ற மலை (கிரி-மலை)
 25. குருகு பெயர்க்குன்றம்-கிரவுஞ்சமலை

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>