வஞ்சிக் காண்டம்- காட்சிக் காதை -(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

katchilogo1காட்சிக் காதை

1.மலைவளம் காண்போம்

kaatchi1

மாநீர் வேலிக் கடம்பெறிந்து இமயத்து,
வானவர் மருள மலைவிற் பூட்டிய
வானவர் தோன்றல்,வாய்வாட் கோதை,
விளங்கில வந்தி வெள்ளி மாடத்து,
இளங்கோ வேண்மா ளுடனிருந் தருளித் 5
‘துஞ்சா முழவின்,அருவி ஒலிக்கும்
மஞ்சுசூழ் சோலை மலைகாண் குவம்’ எனப்,
பைந்தொடி ஆயமொடு பரந்தொருங் கீண்டி,
வஞ்சி முற்றம் நீங்கிச் செல்வோன்

பெரிய நீரையுடைய கடலை வேலியாகக் கொண்டு,அந்தக் கடலின் நடுவில் இருந்த கடம்ப மரத்தை வெட்டி வீழ்த்தி,இமய மலையில் உள்ள தேவர்களும் மயங்கும் விதமாக,தன் சின்னமான வில் கொடியைப் பொறித்தவர் சேரர்.அத்தகைய சேரர் குலத்தில் தோன்றி,என்றும் வெற்றிச் சூடும் வீரவாளை உடையவன் சேரன் செங்குட்டுவன்.

அவன்,ஒளிக் கொடுக்கும் நீராவியினை உடைய வெள்ளி மாடத்தில்,தன் மனைவியான வேண்மாளுடனும்,இளங்கோவுடனும் அமர்ந்திருந்தான்.அந்த நேரத்தில்,இடைவிடாமல் ஒலிக்கும் முழவினைப் போல அருவிகள் ஒலியோடு விழும்,மேகம் சூழ்ந்திருக்கும் சோலைகள் உடைய மலைக்குச் சென்று அதன் வளங்களைக் கண்டு மகிழ வேண்டும் என்று எண்ணினான்.

பசுமையான பொன் வளையல்களை அணிந்த வேண்மாளுடன்,ஆய மகளிர் பலர் சூழ,வஞ்சி நகரின் முன் வாசலைக் கடந்து சென்று,மலையை நோக்கிச் சென்றான்.

குறிப்பு

 1. மாநீர்-பெரிய நீருடைய கடல்
 2. எறிந்து-வெட்டி
 3. வானவர்-தேவர்
 4. மருள்-மயக்கம்
 5. தோன்றல்-தலைவன்
 6. வாய்வாள்-வாய்த்த வாள்
 7. கோதை-சேரன்
 8. இலவந்தி-நீராவி
 9. வேண்மாள்-சேரன் செங்குட்டுவன் மனைவியின் பெயர்
 10. துஞ்சா-ஓயாத
 11. மஞ்சு-முகில்,மேகம்
 12. காண்குவம்-காண்போம்
 13. பைந்தொடி-பசுமையான பொன் வளையல்( பைம்-பசுமை தொடி-வளையல்)
 14. ஆயம்-சுற்றம்
 15. ஈண்டி-கூடி

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to வஞ்சிக் காண்டம்- காட்சிக் காதை -(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

 1. அழகன்ராஜ் says:

  அருமையான இலக்கியம்.நற்சொற்பொழிவு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>