வஞ்சிக் காண்டம்-காட்சிக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

katchilogo1காட்சிக் காதை

5.குறவர்கள் சொன்னவை

kaatchi5

-ஆங்கு
‘ஏழ்பிறப் படியேம் வாழ்கநின் கொற்றம்!
கான வேங்கைக் கீழோர் காரிகை
தான்முலை இழந்து தனித்துய ரெய்தி,
வானவர் போற்ற மன்னோடும் கூடி,
வானவர் போற்ற,வானகம் பெற்றனள், 60
எந்நாட் டாள்கொல்? யார்மகள் கொல்லோ?
நின்னாட்டு யாங்கள் நினைப்பினும் அறியேம்
பன்னூ றாயிரத் தாண்டுவா ழியர் !’,என

அந்த இடத்தில்,குறவர்கள்,”ஏழேழு பிறவியிலும் நாங்கள் உங்களுக்கு அடிமை மன்னா!உன் அரசு நீதி வாழ்க!”,எனச் சொல்லி தங்கள் அரசன் சேரன் செங்குட்டுவனை முதலில் போற்றினார்கள்.

“காட்டில் உள்ள வேங்கை மரத்தின் கீழ் ஒரு பெண்ணைக் கண்டோம்.தன் ஒரு மார்பை இழந்து,பெரும் துன்பத்துக்கு ஆளானவளாய் அவள் தெரிந்தாள்.தேவர்கள் போற்றுமாறு கணவனோடு சேர்ந்து,தேவர்கள் வணங்க,வானுலகம் செல்லும் பாக்கியம் பெற்றாள்.எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவளோ?யார் பெற்ற பெண்ணோ?உங்கள் நாட்டைச் சேர்ந்த நாங்கள் எங்கள் கற்பனையில் கூட இப்படிக் கண்டதில்லை”,என்று கண்ணகியைப் பற்றித் தெரிவித்தவுடன்,”பல நூறு ஆண்டுகள் வாழ்க”,என்று தங்கள் மன்னனை வாழ்த்தினார்கள்.

குறிப்பு

  1. ஆங்கு-அங்கு
  2. ஏழ்-ஏழு
  3. அடியேம்-அடிமை
  4. கொற்றம்-அரச நீதி
  5. கான-காடு
  6. காரிகை-பெண்
  7. வாழியர்-வாழ்க
  8. யாங்கள்-நாங்கள்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>