வஞ்சிக் காண்டம்-காட்சிக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 11)

katchilogo1காட்சிக் காதை

13.வாளிற்கு வஞ்சி பூ சூடுவோம்!

KAATCHI11

குடைநிலை வஞ்சியும் கொற்ற வஞ்சியும்,
நெடுமா ராயம் நிலைஇய வஞ்சியும்
வென்றார் விளங்கிய வியன்பெரு வஞ்சியும்,
பின்றாச் சிறப்பிற் பெருஞ்சோற்று வஞ்சியும்
குன்றாச் சிறப்பிற் கொற்ற வள்ளையும், 145
வட்கர் போகிய வான்பனந் தோட்டுடன்,
புட்கைச் சேனை பொலியச் சூட்டிப்
பூவா வஞ்சிப் பொன்னகர்ப் புறத்தென்
வாய்வாள் மலைந்த வஞ்சிசூ டுதுமெனப்

“படையெடுக்கும் முன் மன்னன் தன் குடையை நல்ல நேரத்தில் ‘புறவீடு செய்தல்’ அதாவது வெளியே எடுத்துச் செல்வது,’குடைநாள் வஞ்சி’‘.

வஞ்சி வேந்தனின் கொற்றத்தை அதாவது வீரத்தைச் சொல்வது,’கொற்ற வஞ்சி’.

வீரர்களுக்கு வஞ்சிப் போரில் செய்யும் மாராயத்தை(சிறப்பை) சொல்வது நீண்ட நிலைபெற்ற  ’மாராய வஞ்சி’.

பகை மன்னரின் வலிமைக் குறைந்துப் போன நிலையிலும்,தன் முன்னே வந்து பணிந்து சேராத அவரது வளமிக்க நாட்டை, வஞ்சி வேந்தன் பெரும் கோபத்துடன் நெருப்பு வைத்து அழிப்பான்.இப்படி வென்றவர்களின் சிறப்பை கூறுவது  ‘பெருவஞ்சி’.

மன்னன் தன் பகைவர்களை வென்ற வீரர்களுக்குச் சோறு வழங்குவது,தாழாத சிறப்புடைய  ‘பெருஞ்சோற்று வஞ்சி’.

வஞ்சி வேந்தனின் புகழை எடுத்துச் சொல்லி,அவனது பகைவர் நாடு அழிவது குறித்து வருந்துவது குன்றாத சிறப்புடைய  ‘கொற்ற வள்ளை’.”

இவற்றையெல்லாம் நான் விளைவிப்பேன்.

இடையில் முறிதல் இல்லாத சேரர்களின் சிறந்த பனம்பூ மாலையை,மேற்கோளினை உடைய சேனைகள் விளங்குமாறு அணிவித்து,பொன்மயமான அழகிய வஞ்சிநகரின் வெளியே,பகைவர்களை அழிக்கும் வினைவாய்ந்த என் வாளிற்கு,வஞ்சி மாலை சூட்டுவோம்”,என்றான் சேரன் செங்குட்டுவன்.

குறிப்பு

  1. நிலைஇய-நிலைபெற்ற
  2. வியன்-சிறந்த
  3. பின்றா-தாழாத
  4. வட்கர்-குற்றம்
  5. தோட்டு-பல இதழ்
  6. போகிய-இல்லாத
  7. வான்-சிறந்த
  8. புட்கை-விகாரம்,மேற்கோள்
  9. பூவா வஞ்சி-மலர் அல்ல ஆனால் அழகான வஞ்சி நகரம்

(வாடாத வஞ்சிப் பூவை சூடி தலைவன் பகை நாட்டை கைப்பற்ற செல்வது வஞ்சி தினை ஆகும்.குடைநிலை வஞ்சி,கொற்ற வஞ்சி,மாராய வஞ்சி,பெரு வஞ்சி,பெருஞ்சோற்று வஞ்சி,கொற்ற வள்ளை ஆகியவை வஞ்சி தினையின் துறைகள்.)

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>