வஞ்சிக் காண்டம்-காட்சிக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 13)

katchilogo1காட்சிக் காதை

15.அழும்பில்வேள்

நாவலந் தண்பொழில் நண்ணார் ஒற்றுநம்
காவல் வஞ்சிக் கடைமுகம் பிரியா
வம்பணி யானை வேந்தர் ஒற்றே 175
தஞ்செவிப் படுக்குந் தகைமைய வன்றோ
அறைபறை யென்றே அழும்பில்வே ளுரைப்ப

வில்லவன் கோதை சொன்னதைக் கேட்ட அழும்பில்வேள் எனும் மற்றோரு அமைச்சர்,

“இந்த நாவலம் தீவின் குளிர்ந்த சோலைகளில் உள்ள நம் பகை அரசர்களின் ஒற்றர்கள்,காவலுடைய நகரான நம் வஞ்சியின் கடைசி வாசலை எப்போதும் பிரியாமல் காத்துக் கிடப்பார்கள்.அதனால்,கச்சணிந்த யானை உடைய அந்த மன்னர்களின் ஒற்றர்களே.அவர்களுக்குச் செய்தியைத் தெரிவிப்பார்கள்.வடதிசைச் செல்வதைக் குறித்து,வஞ்சி நகரில் நாம் பறை அறைந்தால் போதும்”,என்று அவன் கருத்தைக் கூறினான்

குறிப்பு

 1. தண்-குளிர்ச்சி,அருள்
 2. பொழில்-சோலை
 3. நண்ணார்-பகைவர்
 4. ஒற்று – ஒற்றர்
 5. கடை-வாசல்
 6. வம்பு-கச்சு
 7. படுக்கும்-புகும்
 8. தகைமை-தன்மை
 9. அறை பறை-பறை அறைந்து
 10. உரைப்ப-கூற

16.வஞ்சி நகரில் போர் பறை
kaatchi2

நிறையருந் தானை வேந்தனும் நேர்ந்து,
கூடார் வஞ்சிக் கூட்டுண்டு சிறந்த
வாடா வஞ்சி மாநகர் புக்கபின் 180

வாழ்க எங்கோ மன்னவர் பெருந்தகை
ஊழிதொ றூழி யுலகங் காக்கென,
வில்தலைக் கொண்ட வியன்பே ரிமயத்தோர்
கற்கொண்டு பெயருமெங் காவலன் ஆதலின்,
வடதிசை மருங்கின் மன்ன ரெல்லாம் 185
இடுதிறை கொடுவந் தெதிரீ ராயின்,
கடற்கடம் பெறிந்த கடும்போர் வார்த்தையும்,
விடர்ச்சிலை பொறித்த வியன்பெரு வார்த்தையும்,
கேட்டு வாழுமின்,கேளீ ராயின்,
தோள்துணை துறக்கும் துறவொடு வாழுமின் 190

தாழ்கழல் மன்னன் தன்றிரு மேனி,
வாழ்க சேனா முகமென வாழ்த்தி,
இறையிகல் யானை யெருத்தத் தேற்றி,
அறைபறை எழுந்ததால்,அணிநகர் மருங்கென்.

கூட்டம் கூட்டமாகச் செல்லும் அரிய படைபலத்தை உடைய மன்னனும் அழும்பில் வேள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டான்.பகை மன்னர்கள் மேல் வஞ்சிப்பூ சூடிச் சென்று அந்த மன்னரிடம் இருந்து பெற்ற திறைப் பொருளைக் கொண்டு,பெரிதும் சிறந்த வஞ்சி சென்று புகுந்த பின்னர்,

“எங்கள் மன்னவர் வாழ்க!பண்புகளில் பெரிய மனிதரான எங்கள் மன்னன்,ஊழிதோறும் ஊழிதோறும் உலகத்தைக் காப்பதற்காக வாழ்க!

சேரர்களின் வில் சின்னம் முன்பே பதித்த அகன்றப் பெரிய இமயத்தில்,கற்புக்கரசிக்கு ஓர் கல்லைக் கொண்டு வருவான் எங்கள் மன்னன்.அதனால் வடதிசைப் பக்கம் உள்ள மன்னர்கள் எல்லாரும்,கொடுக்க வேண்டிய திறையைக் கொண்டு வந்து கொடுத்து அவன் தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

அவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டு வாழவில்லை என்றால்,எங்கள் அரசன் கடல் நடுவில் கடம்பை வெட்டிய கொடிய போரின் புகழை அல்லது எங்கள் மன்னன் மலையில் தங்கள் சேரர்களின் சின்னமான வில்லைப் பொறித்த அவரின் பெருமை மிகுந்த கதையைக் கேட்டாவது,அறிவோடு வாழுங்கள்.

அவற்றை எல்லாம் கேட்க நீங்கள் கேட்க விரும்பிவில்லை என்றால்,உங்கள் தோளுக்குத் துணையாக இருக்கும் மனைவிமார்களை விட்டுச் செல்லும் துறவறத்தை மேற்கொண்டாவது உயிர் பிழைத்து வாழுங்கள்.
.
பகைவர்கள் வந்து வணங்கக் காரணமான வீரக் கழல் அணிந்த மன்னனின் திருமேனி வாழ்க!சேனா முகம் வாழ்க!”,

என இவ்வாறு தங்களின் மன்னன் சேரன் செங்குட்டுவனை வாழ்த்தி,வலிமையுடைய அரச யானையின் பிடரியில் ஏற்றி,அறையும் பறையின் ஒலி,அழகிய வஞ்சி நகரின் எல்லாப் பக்கமும் ஒலித்தது.

குறிப்பு

 1. நிறையரும்-நிறைந்த அரும்பெரும்
 2. தானை-படை
 3. நேர்ந்து-பொருந்தி
 4. கூடார்-பகைவர்
 5. வாடா வஞ்சி-வஞ்சி மலர் அல்ல,ஆனால் வாடாத அழகான வஞ்சி நகரம்
 6. பெருந்தகை-பண்புகளில் பெரிய மனிதர் (தகை-பண்பு)
 7. வியன்பேர்-மிகப் பெரிய (வியன்-மிகுந்த;பேர்-பெரிய)
 8. மருங்கின்-பக்கத்தில்
 9. இடுதிறை-இட வேண்டிய திறை
 10. எதிரீர்-எதிர்க்கொள்ள
 11. விடர்-மலை
 12. தோள்துணை-தோளுக்கு துணையாக இருக்கும் மனைவி
 13. வாழுமின்-வாழுங்கள்
 14. தாழ்கழல்-பகைவர்கள் வந்து வணங்கக் காரணமான வீரக் கழல் (கழல்-வீரர்கள் அணியும் காலணி)
 15. இறையிகல்-அரசின் வலிமை வாய்ந்த (இறை-அரசன்;இகல்-வலிமை)
 16. எருத்தம்-பிடரி,பின் கழுத்து
 17. அறை பறை-பறை அறைந்து
 18. அணிநகர்-அழகிய நகர் (அணி-அழகு)
 19. புக்கபின்-புகுந்த பின்

காட்சிக் காதை முடிந்தது
dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>