வஞ்சிக் காண்டம்-கால்கோட் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

kaalkotlogo1கால்கோட்  காதை

3.கோபம் குறையட்டும்!

ஆர்புனை தெரியலும் அலர்தார் வேம்பும்,
சீர்கெழு மணிமுடிக் கணிந்தோ ரல்லால், 20
அஞ்சினர்க் களிக்கும் அடுபோ ரண்ணல்நின்
வஞ்சினத் தெதிரும் மன்னரு முளரோ?
இமைய வரம்ப,நின் இகழ்ந்தோ ரல்லர்
அமைகநின் சினமென ஆசான் கூற

‘ஆத்திப் பூவால் தொடுக்கப்பட்ட தெரியல் எனும் மாலை அணிபவர்கள் சோழர்கள்.மலர்ந்த வேப்பம் மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட தார் எனும் கழுத்து மாலை அணிபவர்கள் பாண்டியர்கள்.இந்த மலர்களைத் தன் சிறப்புப் பொருந்திய மணிமுடியில் அணிந்த இவர்களைத் தவிர,அஞ்சி வந்து உன்னைக் கெஞ்சும் பிறருக்கும் அருள் புரிகின்ற,போரில் பேராற்றல் மிக்க அண்ணலே!நீ கடுங்கோபத்தோடு சூளுரைத்த பின்,உன்னை எதிர்க்கும் மன்னர்களும் இருக்கிறார்களா?இமயம் வரை சென்று தன் எல்லையை விரிவாக்கிய இமைய வரம்பனே!உன்னைக் குறிப்பிட்டு அவமானப்படுத்தியவர்கள் இவர்கள் இல்லை.அதனால்,உன் கோபம் குறையட்டும்!’,என்று ஆசான் கூறினார்.

குறிப்பு

 1. ஆர்-ஆத்தி மரம்
 2. புனை-உருவாக்கு
 3. தெரியல்-தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட மலர்களால் தொடுத்த மாலை
 4. தார்-கழுத்தில் அணியும் ஒரு மாலை வகை
 5. அலர்-மலர்
 6. தார்-பூ மாலை
 7. வேம்பு-வேப்பம் மரம்
 8. சீர்கெழு-சிறப்பு மிக்க (சீர்(சிறப்பு)+கெழு(பொருந்திய)
 9. மணிமுடி-அழகிய முடி
 10. அடுபோர்-வெல்லும் போர்
 11. அண்ணல்-மரியாதைக்குரிய தலைவர்,அரசன்
 12. வஞ்சினம்-கடுங்கோபம்,சபதம் (வன்மை(கோபம்)+சினம்)
 13. எதிரும்-எதிராகும்
 14. இமைய வரம்ப(ன்)-இமையத்தை எல்லையாகக் கொண்டவன் (வரம்பன்-எல்லை உடையவன்)

4.நல்ல முகூர்த்தம்

kaal2

ஆறிரு மதியினுங் காருக வடிப்பயின்று; 25
ஐந்து கேள்வியும் அமைந்தோன் எழுந்து,
வெந்திறல் வேந்தே,வாழ்கநின் கொற்றம்!
இருநில மருங்கின் மன்னரெல் லாம்நின்
திருமலர்த் தாமரைச் சேவடி பணியும்
முழுத்தம் ஈங்கிது,முன்னிய திசைமேல் 30
எழுச்சிப் பாலை யாகென் றேத்த
மீளா வென்றி வேந்தன் கேட்டு,
வாளுங் குடையும் வடதிசைப் பெயர்க்கென

பன்னிரண்டு ராசிகளில் உள்ள கிரக நிலைகளைக் கற்று,’திதி,வாரம்,நட்சத்திரம்,யோகம்,கரணம்’,முதலிய ஐந்தங்களைப் பற்றி அறிந்த ஜோதிடர் எழுந்தார்.’கொடிய வலிமையான திறமையுடைய மன்னரே!வாழ்க உங்கள் அரசாட்சி! இந்தப் பெரிய நிலத்தில் உள்ள மன்னர்கள் எல்லாம் உன் அழகிய தாமரைப் போன்ற சிவந்த அடியில் பணிபுரியும் நல்ல முகூர்த்தம் இந்த வேலையே ஆகும்.அதனால்,நீ செல்ல நினைத்த வடதிசைப் பகுதி எங்கும் படை எழுச்சி செய்வாயாக’,என்று கூறினார்.

நீங்காத வெற்றிப் பொருந்திய செங்குட்டுவன்,அதைக் கேட்டதும்,’வாளையும்;குடையையும் வடதிசை நோக்கி நகர்த்துங்கள்’,என்று ஆணையிட்டான்.

குறிப்பு

 1. ஆறிரு-ஆறு(6)*இரு(2)=12
 2. மதி-சந்திரன்
 3. காருக வடி-கிரக நிலை
 4. ஐந்து-ஐந்தங்கம் எனப்படும் திதி,வாரம்,நட்சத்திரம்,யோகம்,கரணம்.இவை ஒரு நாளிற்குரிய முக்கியமான ஐந்து அங்கங்கள்.ஒரு நாளில் இந்தச் செயலை செய்யலாமா,வேண்டாமா என்பதை தீர்மானிக்க இவை பயன்படுகின்றன.
  • திதி-சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம்.
  • வாரம்-வாரம் அல்லது நாள் என்பது ராகு,கேதுவைத் தவிர எஞ்சியுள்ள உண்மைக் கோள்களான மற்ற ஏழு கோள்களில் அந்த நாள் எந்த கிரகத்தின் ஆதிக்கத்திற்குள் வருகிறது என்பதைச் சொல்வது.ஆளுகின்றக் கோள்களான சூரியன்,சந்திரன்,செவ்வாய்,புதன்,குரு,சுக்கிரன்,சனி ஆகியோருக்கு என வாரத்தின் ஏழு நாட்களை தனித்தனியாக பிரித்துக் கொடுத்திருக்கிறோம்.
  • நட்சத்திரம்-ஒரு நாளில் சந்திரன் எந்த நட்சத்திர மண்டலத்தில் சஞ்சரிக்கிறாரோ அதுவே அந்த நாளினுடைய நட்சத்திரமாகக் கணக்கில் கொள்ளப்படுகிறது.
  • யோகம்-வானியலில் சந்திர சூரியனது இயக்கங்களின் இணைவை குறிப்பது.27 யோகங்கள் உள்ளன.
  • கரணம்-சந்திரனை மையமாகக் கொண்டு கணிக்கப்படுகிறது அல்லது திதியின் அடிப்படையில் அமைவது என்பார்கள்.
 5. கேள்வி-கேட்டு அறிந்துக் கொண்ட அறிவு
 6. வெந்திறல்-கொடிய வலிமை வாய்ந்த (வெம்-கொடிய;திறல்-வலிமை)
 7. கொற்றம்-வெற்றி
 8. மருங்கின்-பக்கத்தில்
 9. முழுத்தம்-முகூர்த்தம்
 10. முன்னிய திசை-வடதிசை
 11. ஏத்த-போற்ற
 12. வென்றி-வெற்றி
 13. எழுச்சிப்பாலை-எழுச்சி உடைய பகுதி (பாலை-பகுதி உடைய(பால்-பகுதி))

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>