வஞ்சிக் காண்டம்-கால்கோட் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

kaalkotlogo1கால்கோட்  காதை

8.திருமால் பிரசாதம்

kaal5

குடக்கோக் குட்டுவன் கொற்றங் கொள்கென
ஆடக மாடத் தறிதுயல் அமர்ந்தோன்
சேடங் கொண்டு சிலர்நின் றேத்தத்
தெண்ணீர் கரந்த செஞ்சடைக் கடவுள்
வண்ணச் சேவடி மணிமுடி வைத்தலின், 65
ஆங்கது வாங்கி,அணிமணிப் புயத்துத்
தாங்கின னாகித் தகைமையிற் செல்வுழி

‘மேற்குத் திசையின் மன்னனான செங்குட்டுவன் வெற்றி பெற வேண்டும்’,என்று வாழ்த்தி,திருவனந்தபுரத்தில் இருந்த ‘ஆடகமாடம்’ எனும் பொன் மாடத்தில் அறிதுயில் கொண்டு வீற்றிருக்கும் திருமாலின் பிரசாதத்தைக் கொண்டு வந்து அளித்து,செங்குட்டுவனை சிலர் போற்றினார்கள்.கங்கையைப் பொதித்துள்ள சிவந்த சடையுடைய சிவபெருமானின் வண்ணம் மிகுந்த சிவந்த பாதங்களைத் தன் மணிமுடியின் மீது வைத்திருந்ததினால்,திருமால் பிரசாதத்தை வாங்கி தலையில் வைக்காமல்,அழகிய மணிகள் விளங்கும் தன் தோளின் மீது தாங்கி,பெரும் தகுதியுடைய செங்குட்டுவன் சென்றான்

குறிப்பு

 1. குட-குடதிசை
 2. கோ-அரசன்
 3. குட்டுவன்-செங்குட்டுவன்
 4. கொற்றம்-வெற்றி
 5. ஆடகமாடம்-திருவனந்தபுரத்தில் இருந்த பொன் மாடம் (ஆடகம்-பொன்)
 6. அறிதுயில்-யோக நித்திரை
 7. சேடம்-பிரசாதம்
 8. ஏத்த-போற்ற
 9. தெண்ணீர்-தெளிந்த நீர்
 10. கரந்த-மறைந்த
 11. செஞ்சடை-சிவந்த சடை
 12. சேவடி-சிவந்த அடி
 13. மணிமுடி-கிரீடம்
 14. ஆங்கது-அங்கு அதனை
 15. அணிமணி-அழகிய மணி (அணி-அழகு)
 16. புயம்-தோள்
 17. தகைமை-தகுதி
 18. செல்வுழி-செல்லும் இடம்

9.நாடக மகளிர் வாழ்த்தினார்கள்

நாடக மடந்தையர் ஆடரங் கியாங்கணும்
கூடையிற் பொலிந்து,கொற்ற வேந்தே ! 70
வாகை தும்பை,மணித்தோட்டுப் போந்தையோடு
ஓடை யானையின் உயர்முகத் தோங்க,
வெண்குடை நீழலெம் வெள்வளை கவரும்,
கண்களி கொள்ளுங் காட்சியை யாகென

ஆடல் அரங்குகள் எங்கும்,நாடக மகளிர்,’கூடை’ எனும் கூப்பிய கை முத்திரையுடன் அழகாகத் தோன்றி நின்று வாழ்த்தினார்கள்.’வெற்றிப் பொருந்திய மன்னனே!வாகை,தும்பை,மணி போன்ற இதழ்களை உடைய பனம்பூவும் சேர்த்துத் தொடுத்த மாலை,’ஓடை’ எனும் நெற்றிப் பட்டம் அணிந்த உன் யானையின் உயர்ந்த முகத்தில் தோன்றுகின்றது.வெண் கொற்றக் குடை நிழலில் ஊர்ந்து வருகின்ற நீ,உன் பேரழகால் எங்கள் உள்ளத்தைக் கொள்ளைகொண்டு,வெண்மையான எங்கள் வளைகளையும் இழக்க செய்கிறாய்.எங்கள் கண்கள் கண்டு மகிழ்ச்சி கொள்ளுமாறு தோற்றப் பொலிவுடன் என்றும் விளங்குவாயாக!’,என்று அவர்களும் செங்குட்டுவனைப் போற்றினார்கள்.

குறிப்பு

 1. மடந்தையர்-பெண்கள்
 2. ஆடரங்கு-ஆடுகின்ற அரங்கு
 3. யாங்கணும்-எங்கும்
 4. கூடை-குவிந்த கை முத்திரை
 5. கொற்றம்-வெற்றி
 6. மணித்தோட்டு-அழகிய இதழ் உடைய (மணி-அழகு;தோட்டு-இதழ்)
 7. போந்தை-பனை மரம்
 8. ஓடை-யானையின் நெற்றிப் பட்டம்
 9. நீழல்-நிழல்
 10. வெள்வளை-வெள்ளிய வளை
 11. களி-மகிழ்ச்சி

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>