வஞ்சிக் காண்டம்-நீர்ப்படைக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

nklogo   நீர்ப்படைக் காதை

3.கங்கையின் தென்கரை

nk2

சினவேற் றானையொடு
கங்கைப் பேர்யாற்றுக் கரையகம் புகுந்து,
பாற்படு மரபிற் பத்தினிக் கடவுளை 15
நூற்றிறன் மாக்களி னீர்ப்படை செய்து

மன்பெருங் கோயிலும்,மணிமண் டபங்களும்,
பொன்புனை யரங்கமும் புனைபூம் பந்தரும்,
உரிமைப் பள்ளியும்,விரிபூஞ் சோலையும்,
திருமலர்ப் பொய்கையும் வரிகாண் அரங்கமும் 20
பேரிசை மன்னர்க் கேற்பவை பிறவும்,
ஆரிய மன்னர் அழகுற அமைத்த
தெள்ளுநீர்க் கங்கைத் தென்கரை யாங்கண்,
வெள்ளிடைப் பாடி வேந்தன் புக்கு

சேரன் செங்குட்டுவன் பத்தினிக் கடவுளான கண்ணகிக்குச் சிலை செய்ய எடுத்து வந்த கல்லை எப்படி நீராடச் செய்வது என்பதை,அதைப் பற்றிக் கூறும் நூல்களை நன்றாக அறிந்த மக்களின் உதவியோடு தெரிந்துக் கொண்டான்.தன்னுடைய கோபம் நிறைந்த வேலேந்தியப் படை வீரர்களுடன்,கங்கை எனும் பெரிய ஆற்றின் கரைக்குச் சென்று,முறைப்படிக் கல்லை நீராட்டினான்.

மன்னன் வீற்றிருக்கும் பெரிய அரண்மனை,மணிகள் இழைத்த மண்டபங்கள்,பொன் தகடுகளால் வேயப்பட்ட அரங்கம்,அலங்காரத்துடன் விளங்கும் பூப் பந்தல்,அரசர்களிடம் உரிமை உள்ள பெண்கள் வாழ்கின்ற அந்தப்புரம்,பரந்தப் பூஞ்சோலை,தாமரைக் குளம்,வரிக் கூத்தைக் கண்டு கழிப்பதற்கான அரங்கம்,எனப் பெரும் புகழுடைய மன்னர்களுக்கு ஏற்ற வேறு பலவற்றையும்,அழகாக ஆரிய மன்னர்கள்,தெளிந்த நீருடைய கங்கையின் தென்கரையில் அமைத்திருந்தார்கள்.அங்கு அவர்கள் அமைத்த ஒளியுடைய பாசறைக்குச் சென்று,அவர்களின் விருந்தினரான செங்குட்டுவன் தங்கினான்.

குறிப்பு

 1. கரையகம்-கரையில் (கரை+அகம்(உள்ளே)
 2. பாற்படு-பகுதியின் பாற்பட்ட
 3. நீர்ப்படை செய்தல்-நீராட்டுதல்
 4. மன்-மன்னன்
 5. கோயில்-அரசன் இருக்கும் இல்லம் (கோ-அரசன் இல்-இல்லம்)
 6. புனை-அலங்காரம்
 7. பந்தர்-பந்தல்
 8. பொய்கை-நீர்நிலை
 9. வெள்ளிடை-வெளியான இடம்,வெட்டவெளி
 10. பாடி-பாசறை
 11. புக்கு-புகுந்து

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>