வஞ்சிக் காண்டம்-நடுகற் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

ndkநடுகற் காதை

4.விருந்தளித்தார்கள்
ndk3a

காசறைத் திலகக் கருங்கறை கிடந்த,
மாசில்வாள் முகத்து வண்டொடு சுருண்ட
குழலுங் கோதையுங் கோலமுங் காண்மார்,
நிழல்கால் மண்டிலம் தம்மெதிர் நிறுத்தி 30

வணர்கோட்டுச் சீறியாழ் வாங்குபு தழீஇப்,
புணர்புரி நரம்பிற் பொருள்படு பத்தர்க்,
குரல்குர லாக வருமுறைப் பாலையில்
துத்தங் குரலாத் தொன்முறை யியற்கையின்,
அந்தீங் குறிஞ்சி யகவன் மகளிரின் 35
மைந்தர்க் கோங்கிய வருவிருந் தயர்ந்து

கத்தூரியில் இட்டத் திலகம்,கருப்பான கறையாக விளங்கும் மாசற்ற பிரகாசமான முகத்தையும்,தேன் உறிஞ்ச வந்த வண்டோடு சுருண்டு விளங்கிய கூந்தலையும்.கோதை என்னும் மாலையையும்,அலங்காரத்தையும் காண்பதற்காகத்,தன் நிழலை வெளிப்படுத்தும் கண்ணாடியைத் தங்கள் முன் பெண்கள் நிறுத்தி வைத்தார்கள்.

வளைந்த தண்டும்,இசை பொருந்திய நரம்பும்,’பத்தர்’ என்னும் குடம் போன்ற அடிப்பகுதியை உடைய ‘சீறியாழ்’ என்னும் சிறிய யாழை அணைத்துக் கொண்டு,குரல் குரலாக வரும் செம்பாலைப் பண்ணுடன்,தத்தம் குரலாகி பழைய முறைப்படி உள்ள படுமலைப் பாலையும்,செவ்வழிப் பாலையும்,அழகிய இனிய குறிஞ்சிப் பண்ணும் பாடும் பெண்களான ‘அகவன் மகளிர்’ பாட,போரில் இருந்து திரும்பிய வந்த வீரனான தங்கள் கணவருக்கு மிகச் சிறந்த விருந்தை பெண்கள் செய்தார்கள்.

குறிப்பு

 1. காசறை-கத்தூரி
 2. மாசுஇல்-குற்றம் இல்லாத
 3. வாண்முகத்து-பிரகாசமான முகத்தில்
 4. கோதை-மாலை
 5. காண்மார்-காண்பதற்காக
 6. நிழல்கால்-நிழலை வெளிப்படுத்தும்
 7. மண்டிலம்-கண்ணாடி
 8. வணர்-வளைவு
 9. சீறியாழ்-சிறிய யாழ்
 10. வாங்குபு-வளைந்து
 11. தழீஇ-தழுவி
 12. புணர்-சேர்க்கை
 13. புரி-புரிந்த
 14. பத்தர்-குடம் போல இருக்கும் யாழின் அடிப்பகுதி
 15. குரல்-தமிழில் ஏழிசைகளில் ஒன்று(வடமொழியில் ‘சட்சம்’)
 16. தத்தம்-தமிழில் ஏழிசைகளில் ஒன்று(வடமொழியில் ‘ரிடபம்’)
 17. தொன்முறை-பழைய முறை (தொன்-தொன்மை,பழைய)
 18. அம்-அழகிய
 19. தீம்-இனிய
 20. அகவன்-பாடுபவர்
 21. வருவிருந்து-வரும் விருந்தினர்
 22. அயர்ந்து-செய்து
 23. மைந்தர்-பலம் உடையவர்கள்

5.மதியம் வந்தது
ndk3b
முடிபுறம் உரிஞ்சுங் கழற்காற் குட்டுவன்
குடிபுறந் தருங்கால் திருமுகம் போல,
உலகுதொழத் தோன்றிய மலர்கதிர் மதியம்
பலர்புகழ் மூதூர்க்குக் காட்டி நீங்க 40

பகை அரசர்களின் மணிமுடியை உராயும் கழலை காலில் அணிந்த செங்குட்டுவன்,குடிமக்களைக் காக்கும் காலத்தில் அழகிய முகப்பொலிவுடன் விளங்குவது போல,உலக மக்கள் வணங்குமாறுத் தோன்றிய விரிந்தக் கதிர்களை உடைய சூரியன்,பலர் புகழும் பழமையான ஊருக்கு மதியத்தைக் காட்டி,வானத்தில் நின்று மேற்குத் திசையில் சென்று மறைத்தது!

குறிப்பு

 1. கழல்-காலணி
 2. குட்டுவன்-செங்குட்டுவன்
 3. திருமுகம்-அழகிய முகம்
 4. மூதூர்-பழைய ஊர்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>