சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம்

11. காடுகாண் காதை 12. வேட்டுவ வரி 13. புரஞ்சேரியிறுத்த காதை 14. ஊர்காண் காதை 15. அடைக்கலக் காதை 16. கொலைக்களக் காதை 17. ஆய்ச்சியர் குரவை 18. துன்ப மாலை 19. ஊர்சூழ் வரி 20. வழக்குரை காதை 21. வஞ்சின மாலை 22. அழற்படு காதை 23. கட்டுரை காதை 11. … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலப்பதிகாரம்-புகார்க் காண்டம்

பதிகம் குணவாயில் கோட்டத்து அரசுதுறந்து இருந்த குடக்கோச் சேரல் இளங்கோ வடிகட்குக் குன்றக் குறவர் ஒருங்குடன் கூடிப் பொலம்பூ வேங்கை நலங்கிளர் கொழுநிழல் ஒருமுலை இழந்தாள்ஓர் திருமா பத்தினிக்கு அமரர்க்கு அரசன் தமர்வந்து ஈண்டிஅவள் காதல் கொழுநனைக் காட்டி அவளொடுஎம் கட்புலம் காண விண்புலம் போயது இறும்பூது போலும்அ·து அறிந்தருள் நீயென, அவனுழை இருந்த தண்தமிழ்ச் … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலப்பதிகாரம் ஒரு தடய ஆய்வியல் – அறம் – காப்பியம் – பேரா. மரு. ஜே.ஜி. கண்ணப்பன்

தமிழ்நாடு படைத்த “சிந்தையள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்ற ஓர் மணியாரம்’’ என்று முண்டாசுக் கவிஞர் பாரதியார் புகழ்ந்து கூறியுள்ளார். இளங்கோ அடிகள் அவர்களால் பாடப்பெற்றது சிலப்பதிகாரம் என்ற நல்காப்பியம். சிலப்பதிகாரத்தில் “அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாவதாகவும்’’, “உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவதும்’’, “ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டுவதையும்’’ மூன்று கருப்பொருளாகக் கொண்டதாகத் தமிழறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள். இவை உண்மையே. … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்