புகார்க் காண்டம் -இந்திரவிழவு ஊர் எடுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

7.வடபுலத்தார் வழகியவை (வடபுலத்தார் தந்தவற்றைக் கொண்டு சித்திர மண்டபமாகப் பொருத்தினான் சோழன்.) மாநீர் வேலி வச்சிர நன்னாட்டுக் கோன்இறை கொடுத்த கொற்றப் பந்தரும், 100 மகதநன் நாட்டு வாள்வாய் வேந்தன் பகைபுறத்துக் கொடுத்த பட்டிமண் டபமும், அவந்தி வேந்தன் உவந்தனன் கொடுத்த நிவந்துஓங்கு மரபின் தோரண வாயிலும், பொன்னினும் மணியினும் புனைந்தன ஆயினும், 105 நுண்வினைக் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , , , , , | ( 1 ) கருத்துகள்

புகார்க் காண்டம் -இந்திரவிழவு ஊர் எடுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

5.வீரர்கள் பலியிடல் (தம் வேந்தன் நலம்பெற வேண்டி,வீரர்கள் தம் தலையை வெட்டி பலிக் கொடுத்தனர்.) மருவூர் மருங்கின் மறம்கொள் வீரரும், பட்டின மருங்கின் படைகெழு மாக்களும், முந்தச் சென்று,முழுப்பலி பீடிகை, “வெந்திறல் மன்னற்கு உற்றதை ஒழிக்க” எனப் பலிக்கொடை புரிந்தோர் வலிக்குவரம்பு ஆகவெனக் 80 கல்உமிழ் கவணினர்,கழிப்பிணிக் கறைத்தோல், பல்வேல் பரப்பினர் மெய்உறத் தீண்டி, ஆர்த்துக் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க் காண்டம் -இந்திரவிழவு ஊர் எடுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

3.பட்டினப் பாக்கம் (புகாரின் பட்டினப்பாக்கம் கட்சிகளை விவரிக்கும் பகுதி.) கோவியன் வீதியும்,கொடித்தேர் வீதியும், 40 பீடிகைத் தெருவும்,பெருங்குடி வாணிகர் மாட மறுகும்;மறையோர் இருக்கையும், வீழ்குடி உழவரொடு விளங்கிய கொள்கை ஆயுள் வேதரும்,காலக் கணிதரும் பால்வகை தெரிந்த பன்முறை இருக்கையும்; 45 திருமணி குயிற்றுநர்,சிறந்த கொள்கையோடு அணிவளை போழுநர் அகன்பெரு வீதியும்; சூதர்,மாகதர்,வேதா ளிகரொடு நாழிகைக் கணக்கர்,நலம்பெறு … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்