புகார்க் காண்டம் – அரங்கேற்று காதை -(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

அரங்கேற்று காதை ****************************************   1.மாதவி நாட்டியம் பயின்றால் (மாதவியின் பிறப்பு,சிறப்பு,நடன பயிற்சி பற்றி விவரித்தல்.) தெய்வ மால்வரைத் திருமுனி அருள எய்திய சாபத்து இந்திர சிறுவனொடு தலைக்கோல் தானத்துச் சாபம் நீங்கிய மலைப்பு-அருஞ் சிறப்பின் வானவர் மகளிர் சிறப்பிற் குன்றாச் செய்கையொடு பொருந்திய 5 பிறப்பிற் குன்றாப் பெருந்தோள் மடந்தை தாதுஅவிழ் புரிகுழல் மாதவி-தன்னை- … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , | ( 3 ) கருத்துகள்

புகார்க்காண்டம்-மனையறம் படுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

7.போற்றி புகழ்தல் (கண்ணகியின் புகழை,கோவலன் போற்றி புகழும் காட்சி) மாசறு பொன்னே.வலம்புரி முத்தே! காசறு விரையே.கரும்பே. தேனே! அரும்பெறல் பாவாய்.ஆர்உயிர் மருந்தே! 75 பெருங்குடி வாணிகன் பெருமட மகளே! மலையிடைப் பிறவா மணியே என்கோ? அலையிடைப் பிறவா அமிழ்தே என்கோ? யாழிடைப் பிறவா இசையே என்கோ? தாழ்இருங் கூந்தல் தையால் நின்னை 80 குற்றமற்ற பொன்னே!வலம்புரிச் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க்காண்டம்-மனையறம் படுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

5.சாயல்,நடை,பேச்சு (கோவலன்,கண்ணகியின் சாயல்,நடை,பேச்சு ஆகியவற்றை விவரிக்கும் பகுதி.) மாஇரும் பீலி,மணிநிற மஞ்ஞை,நின் சாயற்கு இடைந்து,தண்கான் அடையவும்; அன்னம் நல்நுதல் மெல்நடைக்கு அழிந்து, 55 நல்நீர்ப் பண்ணை நளிமலர்ச் செறியவும்; அளிய-தாமே,சிறுபசுங் கிளியே- குழலும்,யாழும்,அமிழ்தும் குழைத்தநின் மழலைக் கிளவிக்கு வருந்தின வாகியும் மடநடை மாது!நின் மலர்க்கையின் நீங்காது 60 உடன்உறைவு மரீஇ ஒருவா ஆயின! கரிய பெரிய … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்