புகார்க்காண்டம்-மனையறம் படுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

7.போற்றி புகழ்தல் (கண்ணகியின் புகழை,கோவலன் போற்றி புகழும் காட்சி) மாசறு பொன்னே.வலம்புரி முத்தே! காசறு விரையே.கரும்பே. தேனே! அரும்பெறல் பாவாய்.ஆர்உயிர் மருந்தே! 75 பெருங்குடி வாணிகன் பெருமட மகளே! மலையிடைப் பிறவா மணியே என்கோ? அலையிடைப் பிறவா அமிழ்தே என்கோ? யாழிடைப் பிறவா இசையே என்கோ? தாழ்இருங் கூந்தல் தையால் நின்னை 80 குற்றமற்ற பொன்னே!வலம்புரிச் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க்காண்டம்-மனையறம் படுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

5.சாயல்,நடை,பேச்சு (கோவலன்,கண்ணகியின் சாயல்,நடை,பேச்சு ஆகியவற்றை விவரிக்கும் பகுதி.) மாஇரும் பீலி,மணிநிற மஞ்ஞை,நின் சாயற்கு இடைந்து,தண்கான் அடையவும்; அன்னம் நல்நுதல் மெல்நடைக்கு அழிந்து, 55 நல்நீர்ப் பண்ணை நளிமலர்ச் செறியவும்; அளிய-தாமே,சிறுபசுங் கிளியே- குழலும்,யாழும்,அமிழ்தும் குழைத்தநின் மழலைக் கிளவிக்கு வருந்தின வாகியும் மடநடை மாது!நின் மலர்க்கையின் நீங்காது 60 உடன்உறைவு மரீஇ ஒருவா ஆயின! கரிய பெரிய … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க்காண்டம்-மனையறம் படுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

3.தம்பதியர் இன்புற்றிருத்தல் (தம்பதியரான கோவலனும்,கண்ணகியும் மலர்ப் படுக்கையில்,இன்ப வெள்ளத்தில் மூழ்கி இருப்பதை விவரிக்கும் பகுதி) சுரும்புஉணக் கிடந்த நறும்பூஞ் சேக்கைக் கரும்பும் வல்லியும் பெருந்தோள் எழுதி, முதிர்க்கடல் ஞாலம் முழுவதும் விளக்கும் 30 கதிர்ஒருங் கிருந்த காட்சி போல, வண்டுவாய் திறப்ப நெடுநிலா விரிந்த வெண்தோட்டு மல்லிகை விரியல் மாலையொடு கழுநீர்ப் பிணையல் முழுநெறி பிறழத் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்