புகார்க்காண்டம்-மனையறம் படுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

3.தம்பதியர் இன்புற்றிருத்தல் (தம்பதியரான கோவலனும்,கண்ணகியும் மலர்ப் படுக்கையில்,இன்ப வெள்ளத்தில் மூழ்கி இருப்பதை விவரிக்கும் பகுதி) சுரும்புஉணக் கிடந்த நறும்பூஞ் சேக்கைக் கரும்பும் வல்லியும் பெருந்தோள் எழுதி, முதிர்க்கடல் ஞாலம் முழுவதும் விளக்கும் 30 கதிர்ஒருங் கிருந்த காட்சி போல, வண்டுவாய் திறப்ப நெடுநிலா விரிந்த வெண்தோட்டு மல்லிகை விரியல் மாலையொடு கழுநீர்ப் பிணையல் முழுநெறி பிறழத் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க்காண்டம்-மனையறம் படுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

மனையறம் படுத்த காதை திருமணம் செய்துக் கொண்ட கோவலன் கண்ணகி இருவரும்,இல்லறம் நடத்திய செய்திகள் இக்காதையில் கூறப்படுகின்றன. 1.செல்வச் சிறப்பு (பூம்புகாரில் வாழ்ந்த கோவலன்,கண்ணகியின் செல்வச் சிறப்பை விவரிக்கும் பகுதி) உரைசால் சிறப்பின், அரைசுவிழை திருவின், பரதர் மலிந்த.பயம்கெழு மாநகர்- முழங்குகடல் ஞாலம் முழுவதும் வரினும் வழங்கத் தவாஅ வளத்தது ஆகி, அரும்பொருள் தருஉம் விருந்தின் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலம்பில் ஈடுபட்டதெப்படி:3-சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சிவஞானம்

புதிய தமிழகம்: இளங்கோவும் சாத்தனாரும் சேர்ந்திருந்த போது,‘முடிகெழுவேந்தர் மூவர்க்குமுரியது அடிகள் நீரே அருளுக’ என்று சாத்தனார் கூறக் கேட்கிறோம் பதிகத்திலே!தமிழினமே ஒன்றுபடு என்னும் கோஷத்துடன் தமிழரசுக் கழகத்தைத் தோற்றுவித்து புதிய தமிழகம் படைக்கப் புறப்பட்ட காலத்தில் சிலப்பதிகாரத்தைப் படித்தேன்.அதனாலும் மன்னர்வழி மூவேறு மண்டலங்களாகப் பிரிந்து கிடந்த தமிழகத்தை அடிகள் ஒன்றுபடுத்தியது ஐக்கிய தமிழகம் படைக்க விரும்பிய … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்